Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

De gamle kulturene i Midtøsten har på avgjørende vis vært med på å legge grunnen for hele den europeiske sivilisasjonen.

Selv om de tradisjonene som dette emnet er konsentrert om hører fortiden til, har de hatt en betydelig og vidtrekkende virkningshistorie.

Sentralt i emnet står de gamle religionene i Egypt, Mesopotamia og Kanaan/Israel.

Hva lærer du?

Gjennom emnet skal studentene tilegne seg god kjennskap til religionene i Midtøsten i tiden fram til vår tidsregnings begynnelse.

Studentene skal både kjenne til de ulike tradisjonenes særpreg og til grunnleggende fellestrekk.

Gjennom undervisning og egenstudier skal studenten utvikle evne til kritisk lesing og akademisk skriving.

Ved å skrive egne tekster skal studenten lære å forholde seg aktivt og selvstendig til fagstoffet og utvikle evnen til refleksjon og analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

REL1003 – Verdensreligionene og gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot REL1070 – Midtøstens religioner i gammel tid (nedlagt)

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger som strekker seg over hele semesteret og et heldagsseminar. For å kvalifisere til eksamen må hver student holde en muntlig presentasjon på et heldagsseminar og få denne godkjent av faglærer.

Obligatorisk aktivitet

  • Innlevering av tema for muntlig presentasjon i Fronter
  • Muntlig presentasjon på heldagsseminar. Presentasjonen skal være på ca. 10 minutter, i tillegg får hver kandidat 5 minutter til spørsmål og svar fra faglærer og medstudenter.
  • Studentene må være tilstede på hele heldagsseminaret. .

Tema for presentasjonene vil bli gjort kjent på semestersiden ved semesterstart. Dato for heldagssemianrene finner du i timeplanen på semestersiden. Detaljert informasjon om den obligatoriske aktiviteten blir gitt på semestersiden ved semesterstart.

I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått godkjent obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fire timers skoleeksamen.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig

Eksamen

Usikker frekvens

Undervisningsspråk

Norsk

og engelsk