Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg innsikt i ulike måter å forstå symptomer og mestring på med utgangspunkt i teorier om ”disease, illness og sickness” som tidligere er presentert i emnet HELSEF4100 - Teori og teoriutvikling for helsefagene. Emnet belyser ulike teoretiske perspektiver på symptomer og mestring og er knyttet til å studere kliniske, praksisnære problemstillinger. Du vil få forståelse for kunnskapsutvikling om tema utviklet innen kvantitativ og kvalitativ forskningstradisjon.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

  • inngående kunnskap om noen ulike teoretiske perspektiv på symptomer og mestring
  • kunnskap om hva som studeres og vektlegges innen kvantitativ og kvalitativ helsefaglig, klinisk forskning

Ferdigheter

Du vil lære å

  • reflektere på en akademisk måte over egen forståelse av symptomer og mestring
  • forstå hvordan ulike teoretiske perspektiv får betydning for forskningsmessig tilnærming
  • legge fram og diskutere eget arbeid på en akademisk måte
  • gi respons på andres faglige arbeider
  • overføre og anvende kunnskap på eget interessefelt

Generell kompetanse

Du som tar dette emnet vil

  • være bevisst egne måter å forstå symptomer og mestring på og stille kritiske spørsmål til egen forståelse gjennom å se fenomener fra ulike teoretiske perspektiv
  • kunne integrere kunnskap om symptomer og mestring i egne selvstendige arbeider
  • kunne delta i diskusjoner om faglige problemstillinger knyttet til symptomer og mestring

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen foregår i form av forelesninger og arbeid i grupper.

Som forberedelse til emnet skal du skrive en side om det tema du vil jobbe med underveis på emnet til første undervisningsdag. Informasjon om dette finnes på semestersiden.

Eksamen

En forelesning (20 minutter) over et tema relatert til emnets innhold hvor du skal trenes i muntlig formidling av forskning. Emnet er bestått når faglærer har godkjent forelesningen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er et av masterprogrammets valgfrie tematiske fordypningsemner. De tematiske fordypningsemnene skal i særlig grad ha de ansattes forskning som premiss. Det skal samtidig velges ut emner som har klar relevans for programmets profil og studentenes læring. Emnene har en åpen karakter i den forstand at innhold vil veksle i takt med utviklingen av forskningen og de arbeidsområder forskerne til en hver tid har i fokus.

Studentene velger to emner. Antall emner vil kunne variere med evntuell etablering av nye forskningsområder ved avdelingen. Organiseringen av modul 4 sikrer studentene valgmuligheter og er en fleksibel løsning i forhold til å bytte 5 eller 10 studiepoeng mot emner ved andre nasjonale og internasjonale studiesteder.

Enkeltemne

Emnet tilbys også eksterne studenter etter søknad. Søknadsinformasjon finnes her: Enkeltemne

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk