HELSEF4200 – Forskningsmetoder og forskningsetikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Det gis ikke undervisning i emnet lenger.

Emnet gir en oversikt over ulike forskningsmetoder og du vil lære hvordan man arbeider for å få konsistens mellom spørsmål, empiri, teori, eksisterende kunnskap og funn i forskningen. Du får opplæring i bruk av sentrale kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og oppnår forståelse for metodenes muligheter og begrensninger. Innsikt i forskningsetiske utfordringer og overveielser er en integrert del av emnet.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg

 • innsikt i hvilke metodiske og metodologiske forutsetninger utviklingen av kunnskap bygger på
 • kunnskap om grunnleggende analysemetoder og erfaring med anvendelse av ulike teknikker og dataprogram
 • kjennskap til sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og begreper

Ferdigheter

Du vil lære å

 • utvikle metodeopplegg som er relevante for helsefaglige problemstillinger
 • fremskaffe og analysere ulike typer data på en forskningsmessig relevant og pålitelig måte
 • reflektere kritisk over de metodiske sidene ved egen og andres forskning innenfor sykdom og helse
 • utføre og tolke statistiske analyser og gjennomføre kritiske fortolkende analyser av kvalitative data

Generell kompetanse

Du som tar dette emnet vil

 • ha en grunnleggende forskningsmetodisk skolering og analytisk tilnærming
 • beherske sentrale metodiske og etiske uttrykksformer
 • ha grunnleggende kompetanse for å vurdere vitenskapelig litteratur
 • kunne formidle metodiske og forskningsetiske problemstillinger innen fagområdet
 • kunne delta i utvikling av metodisk nytenkning i helsefagene

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Heldagsundervisning.

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid.

Det er en forutsetning at du deltar i gruppearbeid med utarbeiding av et datamateriale (se under Eksamen nedenfor).

Eksamen

Det stilles krav om at studentene fremskaffer og bearbeider et datamateriale. De må presentere materialet skriftlig og muntlig og delta i diskusjon om materialet og metodene. Det stilles videre krav om at studentene skal legge frem (skriftlig og muntlig) og diskutere tekster (vitenskapelige artikler og/eller metodelitteratur) med medstudenter og lærere.

Datamaterialet videreutvikles og drøftes i en selvstendig skriftlig hjemmeeksamen i to deler (en kvalitativ besvarelse og en kvantitativ besvarelse) som ferdigstilles ved avslutningen av emnet.

Det gis en skriftlig vurdering av besvarelsen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Det gis en skriftlig vurdering av besvarelsen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Det gis ikke undervisning i emnet lenger.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk