HELSEF4100 – Teori og teoriutvikling for helsefagene

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innsikt i helsefagenes kunnskapsdannelse og i teoretiske perspektiver i interdisiplinær helse- og sykdomsforskning. Du vil lære om hvordan helsefaglig kunnskap utvikles, håndteres og kritiseres gjennom sentrale temaer som evidensbasert medisin, kunnskapstranslasjon og pasient- og brukererfaringer. Gjennom emnet legges det også vekt på å belyse og diskutere helsefagenes kunnskapsgrunnlag, det vil si hvordan sykdom og helse kan forstås innenfor realistiske, konstruktivistiske og fenomenologiske posisjoner. Kunnskap og kunnskapshåndtering har etiske implikasjoner og etikk vil derfor også være et tema.

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg kunnskap om

 • hvordan kunnskap dannes og håndteres i helsefagene

 • ulike forståelser av sykdom og helse

 • ulike teorier og tradisjoner knyttet til forskning på sykdom og helse

 • helse- og sykdomsteorienes vitenskapsteoretiske forankring

 • betydningen av etisk refleksjon i kunnskapsutøvelse og kunnskapshåndtering

Ferdigheter

Du vil lære å

 • reflektere over og anvende sentrale begreper innen interdisiplinær helseforskning

 • reflektere fagkritisk, analytisk, og vitenskapsteoretisk over helsefaglige problemstillinger

 • arbeide selvstendig med teoretisk problemløsning innenfor fagområdet

 • diskutere faglige problemstillinger og delta i debatter innen fagfeltet

 • utvikle akademiske skriveferdigheter

Generell kompetanse

Du som tar dette emnet vil kunne

 • beherske sentrale begreper og uttrykksformer innen interdisiplinær helseforskning

 • analysere relevante helsefaglige, vitenskapsteoretiske og etiske problemstillinger relatert til sykdom og helse

 • anvende kunnskap for å belyse, drøfte og formidle faglige synspunkter og argumenter i helseforskning

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Examen philosophicum

Undervisning

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid.

Arbeid med obligatorisk arbeidskrav og skriftlig hjemmeoppgave (se nedenfor).

Obligatorisk arbeidskrav:

Individuell skriftlig innlevering midtveis i emnet. Arbeidskravet må være godkjent før du kan fremstille deg til eksamen.

Eksamen

Eksamen er en skriftlig hjemmeoppgave over 5 uker. Eksamensoppgaven presenteres mot slutten av undervisningen på emnet og oppgaveteksten gjennomgås sammen med studentene. I løpet av eksamensperioden arrangeres arbeidsseminar der du får anledning til å diskutere problemstilling, utfordringer og fremdrift i arbeidet med eksamensbesvarelsen med medstudenter og lærere.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Det gis en skriftlig vurdering av oppgaven.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Emnet undervises ikke lenger.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk