print logo

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi innsikt i særegenheter ved mennesket som informasjonsbehandler og gi kjennskap til nyere forskning og sentrale problemstillinger på dette området. Sentrale temaer er hukommmelse, persepsjon, oppmerksomhet, og menneskelig beslutningstagen.

Forholdet mellom kognitiv psykologi og andre kognisjonsvitenskaper (nevrovitenskap, teknologiforskning, filosofi og lingvistikk) blir behandlet.

Emnet vil også gi en innføring i de metodene som anvendes innenfor moderne kognitiv psykologi. Anvendelse av kognitiv psykologi blir tatt opp spesielt rettet mot området vitnepsykologi.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

  • Redegjøre for det teoretiske og empiriske grunnlaget for forståelsen av hukommelse, sansning, oppmerksomhet og menneskelige beslutninger.
  • Kjenne til teoretiske kontroverser knyttet til oppmerksomhet og hukommelse.


Ferdighetsmål
Du skal kunne:

  • Redegjøre balansert for kontroverser innen fagområdet.
  • Drøfte teorier og modeller i forhold til hverandre og relatere dem argumentativt til ulike eksperimentelle tilnærminger.

Generell kompetanse
Du skal kunne:

  • Forstå betydningen av å gjøre vitenskapelige undersøkelser om dagligdagse fenomener alle mennesker har erfaringer med.
  • Forstå og kunne diskutere hvordan grunnleggende kunnskap i kognitiv psykologi kan anvendes innen viktige samfunnsområder, blant annet innen vitnepsykologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Eksamenskandidater uten opptak på emnet (privatister) kan avlegge eksamen hvert semester emnet blir gitt. Les mer om privatister

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av PSY1000 - Innføring i generell psykologi og PSY1010 - Forskningsmetode I

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PSYC2200 - Kognitiv psykologi (nedlagt)

Studenter som har tatt PSY120 eller PSYG (gammelt grunnfag) ved UiO, vil få 5 studiepoeng reduksjon pga delvis sammenfall av innhold. Se overlapp mellom ny og gammel ordning

Undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesninger, og som heldagsseminarer med labøvelser.

Eksamen

3-timers skriftlig prøve.

Fra og med høsten 2007 endres vurderingsformen til en 3-timers skriftlig prøve med tilsyn. (Tidligere 4 timer)

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-infosenter på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til Psykologisk institutt. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato, dersom ikke annet er oppgitt på emnets semesterside.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

For søknadskjema se link

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

Annet

Emnet er en del av bachelorprogrammet i psykologi og som en del av 1. semester av profesjonsstudiet. Emnet egner seg også som valgfritt emne for studenter på andre bachelor-programmer, f.eks. IT, språk og tanke, filosofi eller lingvistikk.

Emnet kan inngå i studieløp i kognitiv psykologi.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-infosenter