Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i det sentralnervøse grunnlaget for kognisjon. Emnet består av fire deler som omhandler:

 1. Sentralnervesystemet og metoder for å studere det.

Herunder nevroanatomi, billeddannende teknikker og eksperimentalpsykologisk metode

 1. Nevrobiologi, nevrokjemi og genetikk

Herunder læring på nevralt plan, psykofarmakologi, bioteknologiloven og etiske perspektiver

 1. Utvikling, plastisitet og livsløpsperspektiver på hjerne og kognisjon

Herunder evolusjonære perspektiver på sentralnervesystemet, utviklings- og aldersendringer i sentralnervesystemet og sentralnervesystemets plastisitet

 1. Hukommelse

Herunder grunnleggende hukommelsessystemer, hukommelsesforstyrrelser og vitnepsykologi

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Gjøre rede for sentralnervesystemets anatomi og vanlige metoder for å studere sentralnervesystemet og kognisjon.
 • Ha grunnleggende kunnskap innen nevrobiologi for å forstå informasjonsprosessering og nevralt grunnlag for læring, ha grunnleggende kunnskap innen psykofarmakologi og genetikk, og kjenne til sentrale trekk ved bioteknologiloven.
 • Gjøre rede for viktige trekk ved sentralnervesystemets utvikling, aldersendringer og plastisitet.
 • Gjøre rede for grunnleggende hukommelsessystemer, hukommelsesforstyrrelser, samt sentrale aspekter ved vitnepsykologi.

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Vurdere fordeler og ulemper ved metoder brukt innen kognitiv nevrovitenskap, og de begrensninger som ligger i kunnskapen de kan bidra til å skaffe til veie.
 • Formulere hvordan grunnleggende nevrobiologiske forhold virker inn på menneskelig kognisjon.
 • Formulere noen av de vanligste kjente virkningsmekanismene for psykofarmaka.
 • Gi eksempler på hvordan kunnskap om genetiske forskjeller kan benyttes i studiet av kognitiv nevrovitenskap.
 • Formulere og formidle de mest sentrale problemstillinger innen utvikling og aldersendringer samt ulike typer plastisitet i hjerne og kognisjon.
 • Formulere forskjeller på ulike hukommelsessystemer og hukommelseforstyrrelser og deres hjernegrunnlag.
 • Identifisere og reflektere over noen etiske aspekter ved problemstillinger og studier innen kognitiv nevrovitenskap.

Generell kompetanse


Du skal kunne:

Kjenne til sentrale metoder og prinsipper teori og empiri innen kognitiv nevrovitenskap er basert på, med spesielt fokus på hjernens utvikling, aldersendringer og plastisitet, samt det nevrale grunnlaget for hukommelse.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsprogrammet i psykologi.

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner på 1. og 2. semester.

Undervisning

Det vil bli holdt en forelesningsrekke i kognitiv nevrovitenskap (ca 24 timer). Det blir tilbudt en demonstrasjon på anatomiske samlinger hvor studentene får se hjerner. Dette står på timeplanen som seminar.

Eksamen

6-timers skriftlig skoleeksamen.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Se semestersiden for mer informasjon.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

PSYC2206 skal utfases. Det siste semester eksamen tilbys vil det være mulig å søke om utsatt eksamen dersom du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen. 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet legges ned. Undervises siste gang våren 2019.

Eksamen

Eksamen siste gang høsten 2019.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info