Hva lærer du?

Studiets mål er å gi deg forskningsbasert kunnskap om ulike deler av samfunnslivet, og samtidig et faglig grunnlag for å anvende forskjellige teoretiske perspektiver og metoder. Masterprogrammet gir deg høy fagkompetanse gjennom en utdanning innen et sterkt sosiologisk forsknings- og fagmiljø.

Kunnskap

Teoretiske perspektiver, metodekunnskap og empirisk kunnskap som du har tilegnet deg på bachelorprogrammet i sosiologi utdypes på masternivå. Etter fullført mastergrad i sosiologi skal du:

 • ha tilegnet deg avansert sosiologisk kunnskap og mer spesialisert innsikt i enkelte av sosiologiens temaområder
 • kunne beskrive og tolke ett og samme samfunnsfenomen på ulike måter, avhengig av teoretiske og metodiske forutsetninger. Dette fordrer inngående kunnskap om fagets teori og metoder
 • kunne se sosiale fenomener i sammenheng når de beskrives og fortolkes
 • kunne anvende foreliggende teori på nye temaområder
 • Se sammenheng mellom formulering av problemstilling, utarbeidelse av metodisk fremgangsmåte og analytisk rammeverk og konklusjoner
 • kunne posisjonere arbeider ut fra fagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

 

Ferdighetsmål

Masterprogrammet tar sikte på å gi deg avansert analytisk kompetanse, metodekompetanse, formidlingskompetanse og arbeidskompetanse.

Den analytiske kompetansen innebærer at du skal kunne:

 • beskrive og fortolke sosiale prosesser og sosial handling.
 • formulere problemstillinger presist, og analysere innsamlet empiri på en måte som er hensiktsmessig

Metodekompetansen omfatter ferdigheter i både kvalitativ og kvantitativ metode. Du skal:

 • kunne lage forskningsopplegg med begrunnede metodevalg
 • samle inn data og analysere datamaterialet
 • bruke egnet teori og relevante metoder i masteroppgaven.

 

Generell kompetanse

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal du vise evnen til selvstendig arbeid og til organisering og planlegging av eget arbeid innenfor gitte frister. Du skal vise evnen til å anvende den kunnskapen du har opparbeidet deg gjennom studiet til å utføre et eget originalt arbeid innenfor et sosiologisk temaområde.

Du skal du kunne samarbeide med andre om forskningsspørsmål, og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet. Du skal også kunne formidle eget arbeid i plenum, og kunne tilegne deg og forholde deg til de tilbakemeldingene du får. Dette er avgjørende som forberedelse for en rekke oppgaver i arbeidslivet.

Du skal lære å respektere vitenskapelige verdier som åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom dokumenterbar kunnskap og meningsytringer. Du skal utvikle den etiske bevisstheten om problemer som kan oppstå i forskning ved formuleringen av problemstillinger og også ved bruk av forskningsresultater. Endelig skal du tilegne deg grunnregler for redelighet i forskning og faglige fremstillinger.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 9. juli 2012 10:39