Hva lærer du?

Masterprogrammet i sosiologi gir en bred oversikt og faglig spisskompetanse i sosiologisk teori, metode og selvvalgte empiriske spesialiseringsområder. Du kan velge mellom temaområder som innvandring, arbeidsliv, globalisering, sosial ulikhet, kriminalitet, kultur og familierelasjoner.

Gjennom arbeidet med masteroppgaven får du mulighet til å fordype deg og gjennomføre et større vitenskapelig arbeid med individuell veiledning i det største sosiologiske forsknings- og fagmiljøet i Norge.

Kunnskap

 • Ha tilegnet deg avansert sosiologisk kunnskap og mer spesialisert innsikt i utvalgte sosiologiske temaområder
 • Kunne beskrive og tolke samfunnsfenomen på ulike måter, avhengig av teoretiske og metodiske forutsetninger
 • Kunne anvende sosiologisk teori på nye temaområder
 • Ha inngående kunnskap om sammenhengen mellom problemstilling, metodisk fremgangsmåte, analytisk rammeverk og konklusjoner i vitenskapelige/sosiologiske arbeider
 • Kunne posisjonere sosiologiske arbeider ut fra fagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

 • Kunne tilegne deg kunnskap om aktuelle tema gjennom å innhente eksisterende informasjon og nye data på en systematisk og kritisk måte
 • Beskrive og fortolke sosiale prosesser og sosial handling ved hjelp av sosiologiske begreper og teorier
 • Formulere problemstillinger presist, og analysere innsamlet empiri i henhold til vitenskapelige kriterier
 • Kunne utforme et forskningsopplegg med begrunnede metodevalg
 • Samle inn og analysere data av både kvalitativ og kvantitativ karakter
 • Kunne vurdere kritisk hvor godt underbygd konklusjonene i samfunnsvitenskapelige undersøkelser er

Generell kompetanse

 • Kunne samarbeide med andre om forskningsspørsmål, faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet
 • Kunne formidle eget arbeid til andre og ta imot tilbakemeldinger på en kritisk og reflektert måte
 • Respektere vitenskapelige verdier som åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom dokumenterbar kunnskap og meningsytringer
 • Ha etiske bevissthet om problemer som kan oppstå i forskning ved formuleringen av problemstillinger og ved bruk av forskningsresultater
 • Beherske reglene for redelighet i forskning og faglige fremstillinger
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 17. mars 2020 14:50