English version of this page

Policy for brannvern

UiO skal ha risikoen for brann og eksplosjon under kontroll ved bruk av risikostyring og systematisk sikkerhetsarbeid. Forebyggende og bekjempende kunnskaper og ferdigheter skal vektlegges.

Mål

Det skal ikke oppstå personskader eller gå tapt store materielle verdier grunnet brann. UiO har mål, planer og tiltak for å sikre byggverket mot brann.

 • UiO har et kontinuerlig systematisk arbeid for å forebygge brann, eksplosjon og ulykke, samt begrense konsekvensene en brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.
 • UiO gjør de som har rett til å bruke UiO sin bygningsmasse kjent med kravene og forutsetningene som gjelder for bruken av byggverket, og med alle egenskapene ved byggverket og virksomheten som har betydning for brannsikkerheten.
 • UiO kjenner kravene til brannsikkerhet som gjelder for sine bygg og skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann.
 • UiO sørger for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.

Roller

Begrepene eier og bruker er definert av Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om brannforebygging

 • Eiere og brukere kan være fysiske personer eller juridiske personer
 • Eieren er den som har grunnbokshjemmelen til byggverket
 • Bruker er enten eieren selv eller den som har avtale med eieren om bruk av byggverket. Dersom den som har avtale med eier om bruk av byggverket fremleier sin bruksrett, er det den nye brukeren som er "den som har rett til å bruke byggverket"

UiOs definerte roller i brannvernarbeidet

 • Leder har ansvaret for HMS-arbeidet.
 • Etasjekontakt fungerer som støtte for leder og bidrar i virksomhetens brannforebyggende og brannbekjempende oppgaver.
 • Områdeleder i Eiendomsavdelingen er brannvernleder og arbeider systematisk med å sikre byggverk og virksomheten mot brann.
 • Brannrådgiver i Eiendomsavdelingen bidrar med teknisk- og faglig kompetanse, spesielt knyttet til branntekniske installasjoner- og systemer.
 • Brannvernrådgiver i Enhet for HMS- og beredskap har overordnet systemansvar for brannsikkerhetsområdet og skal yte støtte til UiOs ledelse og enheter.

Organisering av arbeidet

Eier

Det er eieren som har ansvaret for å gjøre seg kjent med, formidle opplysningene om brannsikkerhet i byggverket og om byggverkenes gjeldende forutsetninger. Eieren skal også samordne bruken, slik at kravene og rutinene som gjelder for byggverket blir overholdt. Universitetsdirektøren er øverste ansvarlig eier av alle bygg. Enhet for HMS – og beredskap (EHMSB) har overordnet systemansvar på HMS- og brannvernområdet. Eiendomsavdelingen (EA) har ansvaret for bygningens faste infrastruktur- og faste installasjoner.

Brukere

Brukere ved UiO er leder, arbeidstakere, studenter og besøkende som oppholder seg i UiOs bygg. Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges, samt at byggverk brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet.

Virksomhetsleder skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket og sørge for kontroll av eget brukerutstyr- og brukerens installasjoner. Den enkelte enhet skal vurdere og ved behov utvikle nødvendige lokale prosedyrer og instrukser. Den enkelte ansatte og student har plikt til å holde seg oppdatert på gjeldende prosedyrer og instrukser.

Virksomhetslederne oppnevner og deler inn arealene for etasjekontakter, ved behov i samråd med brannvernleder (EA).

Risikovurdering

HMS risikovurdering skal avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske brannsikkerhetsarbeidet, samt avdekke om det systematiske brannsikkerhetsarbeidet er tilpasset risikoen for brann som følge av virksomhetens bruk av byggverket.

Opplæring

Alle ansatte skal delta på brannvernopplæring og brannøvelser. Deltagelse skal dokumenteres. Studenter skal motta tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann.

Rapportering

Uønskede hendelser rapporteres i Si fra portalen.

Referanser

Regelverk og andre rammevilkår

Dokument-ID

 • Utarbeidet av: Enhet for HMS og beredskap
 • Godkjent av: Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 • Godkjenningsdato: 4.4.2018
 • Utgave: 1
 • Saks- og dokumentnr. i ePhorte: 35167/2018
Publisert 17. apr. 2018 10:32 - Sist endret 1. feb. 2019 09:55