Professor Karin Widerberg, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Kandidat til universitetsstyret i gruppen fast vitenskapelig ansatte.

Karin Widerberg

Personpresentasjon

Forslagsstillere

 • Professor Hanne Haavind, Psykologisk institutt
 • Professor Bjørn Ramberg, Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling, IFIKK
 • Professor Inger Sandlie, Institutt for biovitenskap
 • Professor Øyvind Østerud, Institutt for statsvitenskap
 • Dekan Hans Petter Graver, Det juridiske fakultet

Valgplattform

Karin Widerberg, fil.dr, professor i sosiologi

Eget engasjement i UiO

Som styremedlem vil jeg trekke på den erfaring jeg har fra å ha arbeidet som professor ved to fakulteter; SV- fakultetet og det Juridiske fakultet, og et tverrfaglig senter; Senter for tverrfaglige kjønnsstudier. Som institutt- og senterleder ble jeg involvert og engasjert i universitetspolitikk og særlig den styringsproblematikk som henger sammen med universitetets rolle og oppgaver i dagens samfunn.

Kvalitet langs to spor: forskning og undervisning

Det som utmerker UiO er kvaliteten på våre forskere og forelesere. Å holde på tradisjonen og satse på både forskning og undervisning, fremstår i lys av både nasjonal og internasjonal konkurranse som svært viktig. Våre beste forskere, de som setter Oslo på forskningskartet, er som regel også våre beste forelesere. Det er de som får studenter til å velge UiO og til å satse på forskning. Å satse på god faglig kvalitet på undervisningen betyr derfor at man også må satse på gode forskningsvilkår for forskerne, slik at det lar seg gjøre å kombinere solid forskning med undervisning. Med dette som den overordnede målsetting, må den konkrete utformingen og de praktiske problemene vedrørende koblingen forskning-undervisning håndteres lokalt i de respektive fagmiljøene.

Kunnskapsgrunnlaget i fokus

Med sin faglige kompetanse har UiO en mulighet å profilere seg ikke bare tematisk, men også som det universitet hvor vi ønsker at spørsmål om kunnskapsgrunnlaget skal stå sentralt i alt vi gjør og være veiledende for vår forsknings- og undervisningsvirksomhet. Et universitet hvor kunnskapsgrunnlaget er satt i fokus og spørsmål om metodologi, metode og etikk løftes frem til diskusjon og videreutvikling innen forskning og undervisning – også mellom fagmiljøer – er et universitet som forstår sin rolle i dagens globaliserte samfunn hvor vurdering av informasjon og kunnskap innebærer en stadig større utfordring.

Styrets ansvar

Den faglige bredden ved UiO gjør at både forskning og veiledning/undervisning bedrives nokså forskjellig. Det må være styrets oppgave å se til at de overordnede målene formuleres, iverksettes og følges opp på en slik måte at styrken ved respektive fagmiljøer kan fremmes og inspirere til fornyelsesarbeid også på tvers av fagmiljøene.

De viktigste oppgavene:

 • Følge opp forskningsmeldingen og de muligheter som er tilstede for UiO til å fremme sin forsknings- og undervisningsvirksomhet. Forskningsetikk, som i meldingen nevnes som et særlig viktig felt, er et eksempel på hvor UiO kan profilere seg og sin rolle som det universitet som setter spørsmål om kunnskapsgrunnlaget i sentrum
 • Forbedret og modernisert forskningsadministrasjon og forskningsassistanse, inkludert tilrettelegging og kvalitetsvurdering av ”open access” publisering (poengtert i forskningsmeldingen)
 • Forbedret og modernisert undervisningsadministrasjon og undervisningsassistanse
 • Forenkling og samordning av administrative oppgaver for de vitenskapelig ansatte
 • Følge opp og bidra til konkretiserte handlingsplaner for likestilling
 • Følge opp og bidra til bedre planlegging av den generasjonsoverføringsprosessen som UiO nå står midt oppe i.

Karin Widerberg, tilknyttet UiO siden 1983, har en doktorgrad (1978) fra Lunds universitet, Sverge, hvor hun var ansatt ved Rättssociologiska institutionen før hun i 1983 begynte som førsteamanuensis ved Institutt for rettsosiologi ved det Juridiske fakultet, UiO. Hun var med og startet opp Senter for kvinneforskning ved UiO og var sentrets første leder (1988-90) før hun ble tilsatt som professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) i 1992. I perioden 2008-2012 var Widerberg instituttleder ved ISS. Utover institutt- og senterledervervene har hun en omfattende og variert erfaring som leder/medlem i styrer og komiteer i både universitets- og forskningsorganer, i Norge, Sverige og Danmark. Som forsker har hun vært leder for flere store forskningsprosjekter og deltaker i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk. Hun har en omfattende publisering – både bøker (et 10-talls) og artikler (et 100-talls) – på norsk, svensk og engelsk. I sin forskning har hun arbeidet både vitenskapsteoretisk, teoretisk og empirisk på mange felt, for eksempel rettslig styring, forståelser av kjønn, og med temaer som arbeid, kunnskap, og tid. Undervisning og veiledning er høyt prioriterte oppgaver. Hun har veiledet et 20-talls stipendiater og langt flere MA-studenter og har skrevet og forelest om veiledning, forskning- og skriveprosessen.

Les mer om Karin Widerberg

Publisert 30. apr. 2013 14:24 - Sist endret 14. nov. 2017 13:38