Studiekonsulent Kirsten I. Greiner, Sosialantropologisk institutt

Kandidat til universitetsstyret i gruppen teknisk og administrativt ansatte.

Kirsten I. Greiner

Personpresentasjon

Forslagsstillere

  • Studiekonsulent Natalia Zubillaga, Sosialantropologisk institutt
  • Hovedtillitsvalgt Ellen Dalen, NTL
  • Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad, Forskerforbundet
  • Kontorsjef Inger Lise Schwab, Institutt for sosiologi og sammfunnsgeografi
  • Studiekonsulent Ingunn Skjerve, Økonomisk institutt

Valgplattform

Jeg mener vi bør etterstrebe et arbeidsmiljø basert på tillit, samarbeid og kvalitet, hvor fokus ligger på et bredt spekter av oppgaver vi skal løse best mulig som et demokratisk fellesskap. Ansatte skal ha en trygg og forutsigbar jobb i et godt arbeidsmiljø som gir oss frihet til å være kritiske og kreative. Sammen med satsing på kompetanseheving og mulighet til å utvikle seg i jobben, skaper det et dynamisk arbeidsmiljø der vi yter vårt beste, hvilket gagner UiO som helhet.

I Universitetsstyret vil mine overordnede mål være å:

  • styrke medvirkning og medbestemmelse
  • etablere åpne førstyremøter for å styrke universitetsdemokratiet
  • redusere antall midlertidige ansettelser
  • innskrenke registrering av de ansattes tidsbruk

Medvirkning og medbestemmelse

Universitetet bør etterstrebe større åpenhet, tydelighet og forutsigbarhet i beslutningsprosessene. Jeg vil arbeide for økt medvirkning og et samarbeidsklima som sikrer de ansatte reell medbestemmelse. Ansatte har lagt ned mange timer i arbeidet med Internt Handlingsrom (IHR). Vi fikk komme med innspill, men opplever at lite er å gjenfinne i de endelige rapportene. Beskrivelsene av dagens situasjon er i liten grad gjenkjennbare og mange av de foreslåtte løsningene kunne vært gjennomført uavhengig av IHR og omorganisering. Det er brister i sammenhengen mellom påståtte problemer, løsningsforslag og den planlagte omorganiseringen man først i det siste øyner mulige konsekvenser av. Nøkkelen til en omorganiseringsprosess som ivaretar de ansattes interesser og sikrer deres medbestemmelsesrett, ligger i at tjenestemannsorganisasjonene kan få utøve sin rolle. Dette fordrer godt samarbeid mellom organisasjonene og ledelsen ved UiO.

Åpne førstyremøter

Jeg vil arrangere åpne førstyremøter for teknisk og administrativt ansatte i forkant av Universitetsstyremøtene. Formålet er å diskutere saker på dagsorden og få innspill og korrektiver som kan bringes med inn i styremøter. Slike førstyremøter vil bidra til å styrke engasjementet og universitetsdemokratiet.

Midlertidighet

Mange personer er ansatt på midlertidige kontrakter ved UiO. Fast ansettelse gir trygghet og forutsigbarhet for arbeidstakeren. Samtidig gir det insentiv for arbeidsgiver til å investere i en ansatt i form av opplæring og kompetanseheving. Faste ansettelser blir således viktige for å beholde og utvikle kompetanse ved UiO. Jeg mener universitetet bør bli modigere og ansette flere i fast stilling.

Registrering av tidsbruk

Jeg vil arbeide mot registrering av teknisk og administrativt ansattes tidsbruk. Målt tidsbruk fordrer kontroll og detaljstyring. Følgen er økt byråkratisering fordi et slikt system må administreres.

Tidsregistrering kan gi målforskyvning der oppmerksomheten rettes mot å kvittere ut fullførte gjøremål innenfor en avsatt tid, istedenfor å etterstrebe kvalitet. Man fokuserer på at noe er gjort, men ikke på hvor godt det er gjort. Kontroll og detaljstyring skaper konkurranse og mistillit som gir dårligere samarbeid og arbeidsmiljø. Ansatte kan miste lyst og insentiv til å yte mer og bedre, initiere forbedringer og ta helhetlig ansvar fordi kun målbart arbeid og forhåndsdefinerte oppgaver registreres og synliggjøres. Annet mer usynlig arbeid kan forsvinne. Det vil ramme alle de små og store oppgavene som daglig utføres for vitenskapelig ansatte og studentene – tjenester som gjør studiehverdagen bedre for studentene og bidrar til at vitenskapelig ansatte kan konsentrere seg om forskning, undervisning og formidling.

Bakgrunn

Jeg har arbeidet ved Sosialantropologisk institutt siden 1999 og som studiekonsulent siden 2002. Til daglig jobber jeg nær studentene, vitenskapelig ansatte og teknisk og administrativt ansatte – nær administrasjon, undervisning, forskning og formidling.

Jeg er inne i min andre fireårsperiode som representant for teknisk og administrativt ansatte i instituttstyret ved Sosialantropologisk institutt. Tidligere har jeg vært verneombud ved instituttet. I perioden 1992-2007 hadde jeg styreverv i organisasjonen Norge-Nepal foreningen, blant annet som redaktør og leder.

Publisert 30. apr. 2013 16:14 - Sist endret 14. nov. 2017 13:38