Postdoktor Knut Christian Myhre, Sosialantropologisk institutt

Kandidat til universitetsstyret i gruppen midlertidigt vitenskapelig ansatte.

Knut Christian Myhre

Forslagsstiller

  • Stipendiat Ida Erstad, Sosialantropologisk institutt

Valgplattform

I mitt styreverv på dine vegne vil jeg jobbe for at vi midlertidig vitenskapelig ansatte anerkjennes og behandles som fullverdige og godt integrerte medlemmer av de eksisterende fagmiljøene. Jeg vil i særdeleshet arbeide for større bevissthet om bruken av midlertidighet ved universitetet og for økt forutsigbarhet i ansettelsesforhold, samt for forbedrete muligheter til planlegging av videre karriereløp. Jeg vil i den forbindelse jobbe for raskere og mer gjennomsynlige rekrutterings- og ansettelsesprosesser, og for bredere og bedre planlegging og styring av avgangs- og inntredelsesprosesser. Jeg ønsker innstegsstillinger velkommen, men vil også arbeide for at universitetet tenker mer differensiert rundt ansettelse og rekruttering for å sikre sterke og levedyktige miljøer som omfatter et mangfold av forskere og undervisere på ulike karrieretrinn. Langsiktighet og forutsigbarhet er betingelser for et fokus på kvalitet, snarere enn kvantitet, i forskning og undervisning.

Som del av dette vil jeg også arbeide for at universitetsledelsen setter i gang konkrete tiltak på bakgrunn av PhD-utvalgets funn og anbefalinger i fjor. Nesten halvparten av PhD-kandidatene ved UiO går nå ut av akademia og inn i offentlig eller privat sektor - et tall som vil stige ytterligere i fremtiden. Dette krever sterkere fokus på de generelle ferdighetene PhD-kandidaten påkrever og tilegner seg for å bli attraktive arbeidstagere utenfor universitetet, samt et behov for karriereveiledning gjennom hele løpet. Videre er heving av veilederkompetanse et viktig moment for å sikre fullføring og gjennomstrømming av kandidatene.

Jeg vil på denne måten kjempe for universitetet som en mangfoldig institusjon hvor forskning, undervisning og formidling er primæraktivitetene, og det er rom for ulike roller og veivalg. Vår kompetanse og vårt potensiale er ikke best tjent med en snever profesjonalisering, som kun teller poeng og målbare resultater, men ved at vi anerkjennes som en stor og mangfoldig gruppe som utgjør en viktig ressurs på mange felt.

Som din representant i universitetsstyret vil jeg benytte min erfaring som midlertid vitenskapelig ansatt ved Norges Forskningsråd, NTNU, Nordiska Afrikainstitutet, og Universitetet i Oslo, samt som styremedlem i forskningsnettverket for Afrikastudier i Norge, varamedlem i universitetsstyret og fast medlem i forskningskomiteen. I alle disse funksjonene har jeg vært en aktiv deltager i fagfellesskap hvor jeg har arbeidet konstruktivt med ledelse og administrasjon for å ivareta våre interesser. Jeg verdsetter din tillit til å ta dette arbeidet i nye retninger som medlem av universitetsstyret.

Publisert 30. apr. 2013 14:34 - Sist endret 14. nov. 2017 13:38