Hovedtillitsvalgt Ole Martin Nodenes, Parat

Kandidat til universitetsstyret i gruppen teknisk og administrativt ansatte.

Ole Martin Nodenes

Forslagsstillere

  • Driftsleder Tørres Rasmussen, Eiendomsavdelingen
  • Ledende forskningstekniker Nils-Petter Bergersen, Naturhistorisk museum
  • Hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad, Forskerforbundet
  • Hovedtillitsvalgt Christer Wiik Aram, Akademikerne
  • Nestleder Heidi Hoksnes Sørli, NTL UiO

Valgplattform

Kjernesaker Ole Martin vil ta med inn i universitetsstyret:

Uønskede midlertidige tilsettinger

I de siste to årene har det vært gjort et godt kartleggingsarbeid over bruk av midlertidig tilsetting. Det har også blitt mye større bevissthet på feltet blant lederne.

Mens det har vært en nedgang i antall midlertidige i T/A-stillinger er antall midlertidige ansatte i vitenskapelige stillinger uendret. Universitetsstyret må nå sørge for at instituttledere og andre ledere får virkemidler for å ansette fast, samtidig som de har en god rekrutteringspolitikk. Styret må videre sørge for innskjerpete rutiner og at det jobbes planmessig for å redusere bruken av uønskede midlertidige tilsetttinger på alle nivåer.

Ledelse ved UiO

Universitetsstyret må påse at ledelse ved universitetet utøves i tråd med Lederplattformen i Staten. Denne plattformen stadfester prinsipper for statlig ledelse. Fokus er på ansattes medvirkning og fagforeningenes medbestemmelse. Konflikten mellom fagforeningene og universitetsledelsen i forbindelse med omorganisering i sentraladministrasjonen våren 2013 bunner etter min mening i at andre ledelsesmodeller enn statens egne prinsipper for ledelse er i fremvekst.

De ansatte må ha reell medvirkning i hele omstillingsprosessen

I senere tid har det vært mye fokus på Internt handlingsrom (IHR) og omorganisering i sentraladministrasjonen. De første IHR-prosessene var gode fordi de ansatte fikk være med i hele prosessen, også i analysefasen, uten at noen har følt at ting var forutbestemt. I omorganiseringen av sentraladministrasjonen har man lyttet til de ansatte kartleggingsfasen, men utelatt dem fra analysefasen. Mange føler at løsningene er forutbestemt. Dette virker demotiverende på de ansatte. Endringer er en naturlig del av arbeidslivet og i kommende periode kan det bli flere store omstillingsprosesser ved UiO. I fremtidige omstillingsprosesser må de ansatte ha reell medvirkning og kunne kjenne seg igjen, gjennom hele prosessen.

Hvem er Ole Martin?

Ole Martin har en unik kunnskap om UiO. Som tidligere hovedfagsstudent ved HF, som ansatt i teknisk og administrativ stilling ved USIT og Studieavdelingen, og nå som hovedtillitsvalgt i fagforeningen Parat ved UiO, har Ole Martin opparbeidet seg bred erfaring innenfor mange områder ved UiO.

Ole Martin er opptatt av godt arbeidsmiljø og ansattes arbeidsvilkår. I 2001 ble Ole Martin tillitsvalgt i Parat UiO og siden mars 2006 har han vært hovedtillitsvalgt på fulltid for Parat UiO.

Han har sittet i UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg (AMU) siden 2006, og ledet utvalget i perioden 2009-2011.

Ole Martin ble varamedlem i Parats hovedstyre i 2008, og styremedlem fra 2012. Han har vært styremedlem i YS-Stat siden 2012, etter en periode som vara.

Ole Martin representerte Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) i Rindal-utvalget, som så på bruk av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren.
Ole Martin har deltatt i mange råd og utvalg, og var blant annet ansattrepresentant i plangruppen for SA5, høsten 2012/våren 2013. Fagforeningen Parat UiO har hovedsakelig teknisk-administrativt ansatte som medlemmer og Ole Martin har derfor spesielt god kjennskap til disse ansattgruppenes situasjon på alle enheter ved UiO.

Ole Martin kjemper for de sakene han brenner for. I styresammenheng vil han være opptatt av at universitetets egenart ivaretas, og at ikke trender fra næringslivet tar overhånd i styringen av UiO.

Publisert 30. apr. 2013 14:38 - Sist endret 14. nov. 2017 13:38