English version of this page

Postdoktor Eili Tranheim Kase

Kandidat til universitetsstyret i gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte.

Eili Tranheim Kase

Personpresentasjon

Forslagsstiller

  • Postdoktor Monica Hermann, Farmasøytisk institutt, MN

Valgplattform

De midlertidig ansatte utgjør en meget stor og viktig gruppe ansatte ved Universitetet i Oslo (UiO). De produserer en stor del av forskningen som gjøres ved universitetet og mange er involvert i undervisningen. Det er viktig at vår stemme blir hørt i sentralstyret – bare på den måten kan vi synliggjøre våre behov og forbedre vår hverdag.

Jeg har vært midlertidig ansatt ved UiO siden 2002 og vært innom mange ulike stillingstyper – alt fra stipendiat, forsker, postdoktor, førstelektor og 1.amanuensis. Jeg har helt siden studietiden vært interessert i universitetet som organisasjon og har derfor vært representant i både programråd, profileringsutvalg og sittet i styret ved farmasøytisk institutt i til sammen fem perioder. Jeg har også vært sakkyndig for NOKUT i evalueringen av ph.d.-utdannelsen ved Institutt for farmasi ved UiT, noe som ga meg kjennskap til de formelle kravene som stilles til en ph.d.-utdannelse. Jeg har gjennom mange år fått erfaring med både UiO som organisasjon og som arbeidsgiver og ønsker å bruke denne erfaringen til å kunne forbedre de midlertidiges arbeidssituasjon.

Mye er bra ved universitetet, men vi må fortsatt jobbe for:

  • Få en helhetlig plan for gjennomføring for alle ph.d.-kandidatene ved UiO, gjerne at alle kobles opp mot forskerskoler. Dette for å sikre at kandidater fra starten av får informasjon om sine rettigheter som arbeidstaker ved UiO, har en klar plan for gjennomføring av forskningen og at man får lett tilgang på relevante kurs også ved andre fakulteter og universiteter. Det må også i løpet av ph.d.-utdanningen gis kurs og informasjon om muligheter etter ph.d.-graden.
  • UiO må ha en helhetlig plan for hvordan de best mulig skal bygge opp sine yngre forskere, enten for å rekruttere dem innad på UiO eller til andre forsknings- og undervisningsinstitusjoner. I dag er det mange spredte initiativ til å bygge opp yngre forskere, men den er ikke helhetlig og er derfor ikke god nok. Vi må jobbe for en klarere karrierevei og bedre forutsigbarhet.
  • Vi må sikre at de midlertidige blir representert i alle relevante styrer og utvalg. Bare ved å være der beslutninger tas kan vi som gruppe påvirke vår arbeidssituasjon og fremtid.
Publisert 16. mai 2014 13:46 - Sist endret 14. nov. 2017 13:38