English version of this page

Heidi Østbø Haugen

Kandidat til universitetsstyret i gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte.

Forslagsstillere

 • Athanasia Monika Mowinckel, PhD-stipendiat, Psykologisk institutt
 • Nan Zou Bakkeli, PhD-stipendiat, Insitutt for sosiologi og samfunnsgeografi
 • Nora Elise Hesby Mathe, PhD-stipendiat, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
 • Eili Tranheim Kase, Førstelektor, Farmasøytisk institutt
 • Ivo Spira, postdoktor, Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Valgplattform

Midlertidig vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Oslo er en sammensatt gruppe. Vi har til felles at vi er ambisiøse på vegne av egen forskning og undervisning. Jeg vil jobbe for at vi har gode arbeidsbetingelser og får utnyttet vårt potensial. Dette er viktig for universitetets utvikling, siden vi representerer en stor andel av arbeidsinnsatsen. Det er også nødvendig for å gi oss et godt grunnlag for å søke jobber videre i eller utenfor akademia.

Jeg avla doktorgraden min ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i 2013. Nå er jeg postdoktor ved samme institutt på et prosjekt finansiert av Forskningsrådet. I løpet av min universitetskarriere har jeg fått to barn og hatt to gjesteforskeropphold i utlandet. Årene ved UiO har gitt meg innsikt i hvilke muligheter og utfordringer midlertidig vitenskapelig ansatte står overfor – i ulike livssituasjoner og faser av karrieren.

Jeg har tidligere jobbet med utvikling av forskningspolitikk i Kunnskapsdepartementet. Dette ga meg god innsikt i universitetenes rammebetingelser og praksis ved ulike institusjoner. Jeg vil bruke disse erfaringene til å løfte de midlertidig vitenskapelige ansattes utfordringer og være en markert stemme i Universitetsstyret. Dette er viktig nå som UiO er inne i en strategisk avgjørende periode for vår gruppe: En ny stillingskategori skal innføres for midlertidig vitenskapelig ansatte og universitets strategi for å fremme utdanningskvalitet, forskningskvalitet og tverrfaglighet skal settes ut i livet.

Følgende saker opptar meg spesielt:

1. Innflytelse

En stor del av det vitenskapelige arbeidet ved UiO utføres av midlertidig ansatte. En tidsavgrenset stilling bør ikke bety at man har mindre innflytelse over arbeidsplassen sin. Jeg vil jobbe for at midlertidig vitenskapelig ansatte ansees som fullverdige arbeidstakere ved universitetet så lenge de er ansatt ved UiO. På instituttnivå betyr det at midlertidig ansettelse ikke skal være en grunn til å gi dårligere arbeidsvilkår eller utestengelse fra strategiprosesser. På universitetsnivå må vi sikre fast representasjon i alle relevante styrer og utvalg.

2. Forutsigbarhet

For dem som ønsker å fortsette i akademia etter å ha vært midlertidig ansatt er konkurransen hard. Da er det ekstra viktig at ansettelsesprosesser er rettferdige. Stillinger ved UiO skal besettes gjennom gjennomsiktige og forutsigbare prosesser som gir legitimitet til ansettelsen som foretas.

Regjeringen har nylig tildelt Universitetet i Oslo 45 «innstegsstillinger». Dette er åremålsstillinger tilegnet forskere med doktorgrad. Kandidater som fyller gitte krav når åremålet går ut kan få fast stilling. Det vil bli avgjørende at innstegsstillingene fordeles gjennom en åpen og rettferdig prosess.

Opprettelsen av innstegsstillinger må ikke ta fokus bort fra andre utfordringer i karriereløpet til midlertidig vitenskapelig ansatte. Andre rekrutteringsstillinger må ikke nedprioriteres med begrunnelse i at det er opprettet innstegsstillinger.

En trend i ansettelsesprosessene ved Universitetet i Oslo er at såkalte «sorteringskomiteer» har fått større makt. Jeg vil ønsker at Universitetsstyret følger denne utviklingen og vurderer om bruken av sorteringskomiteer er en trussel mot at ansettelsesprosesser foregår på en ryddig og transparent måte.

Forutsigbarhet er også sentralt for arbeidshverdagen til de midlertidig vitenskapelig ansatte. Ved viktige situasjoner som foreldrepermisjoner, utenlandsopphold og sykemeldinger er man avhengig av administrativ støtte. Solide systemer og god kommunikasjon mellom vitenskapelig og administrativt ansatte er en forutsetning. Det er behov for velkomstrutiner for nytilsatte som synliggjøring krav og rettigheter de har som arbeidstakere ved UiO.

3. Internasjonalisering

Jeg er opptatt av at Universitet i Oslo skal fortsette å styrke sin internasjonale forskningsprofil.  Universitet er en attraktiv arbeidsplass for forskere og studenter fra hele verden, og mange av de midlertidig vitenskapelige ansatte er utenlandske. Vi bør fortsette å rekruttere internasjonalt og forbedre mottaket av utenlandske medarbeidere.

Internasjonal erfaring er stadig viktigere for å lykkes på det akademiske arbeidsmarkedet. For å legge til rette for dette bør vi styrke samarbeidet mellom Universitetet i Oslo og universiteter og andre forskningsmiljøer utenfor Norge. I tillegg bør doktorgradsstipendiater og andre midlertidig ansatte i begynnelsen av ansettelsesperioden få tilbud om veiledning vedrørende muligheter for internasjonalt samarbeid og utveksling.

4. Utvikling

På doktorgradsnivå er midlertidig ansatte i en unik situasjon på universitetet: De har både behov for å motta undervisning og veiledning av høy kvalitet og de skal selv produsere gode forskningsresultater. Mange har også undervisningsansvar. I universitetsstyret vil jeg arbeide for at doktorgradsstipendiatene ved UiO får en utdannelse av høy internasjonal standard. Dette innebærer å styrke programmene ved eget universitet og å legge til rette for at stipendiater tar kurs ved andre institusjoner for å tilegne seg spisskompetanse.

Midlertidig ansatte bør tilbys opplæring i pedagogikk og undervisningsmetodikk. En stor del av undervisningen ved universitetet gis av midlertidig ansatte, og pedagogisk støtte er med på å heve kvaliteten på denne. Opplæring i pedagogikk bør tilbys tidlig, men det er også viktig at man gis støtte til å utvikle seg som underviser utover i stillingsperioden.

Ansatte på postdoktornivå har fortsatt behov for karriereveiledning. Universitetet i Oslo har tilbudt en mentorordning for kvinnelige midlertidig vitenskapelig ansatte. Jeg mener denne bør videreutvikles og utvides til også å omfatte menn.

Min bakgrunn

 • Samfunnsgeograf utdannet ved Universitetet i Oslo (PhD i 2013)
 • Delstudier ved National University of Singapore, Princeton in Beijing og Beijing Normal University
 • Postdoktorprosjekt om handel mellom Kina og Afrika finansiert av Forskningsrådet (2013-2017)
 • Gjesteforskeropphold ved National University of Singapore (2010) Sun Yat-sen University (2014)
 • Sårbarhetsanalyse i FNs matvareprogram i Roma og Dakar (2006-2008)
 • Utvikling av forskningspolitikk i Kunnskapsdepartementet (2004-2006)
 • Styreverv i United World Colleges, Nordic Association for China Studies, Red Cross Nordic United World College og Chinese and Africa/Africans in China Research Network.
Publisert 12. mai 2015 11:02 - Sist endret 11. mars 2021 09:06