English version of this page

Sofie A. E. Høgestøl

Kandidat til universitetsstyret i gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte.

Forslagsstillere

 • Anine Kierulf, postdoktor ved Norsk senter for menneskerettigheter
 • Andreas Dobloug, stipendiat ved Institutt for klinisk odontologi
 • Stian Øby Johansen, stipendiat ved Senter for europarett
 • Anja Røyne, postdoktor ved Fysisk institutt
 • Meryl Sønderby Lilenes, leder UiODoc og postdoktor ved MedFac

Valgplattform

Jeg stiller til gjenvalg i universitetsstyret fordi jeg ønsker å jobbe videre med å sikre bedre arbeidsvilkår og økt representasjon i beslutningsprosesser for midlertidige vitenskapelige ansatte ved UiO. Samlet utgjør vi en stor og variert gruppe som utfører en viktig del av forskningen, undervisningen og formidlingen ved universitetet. Derfor er det viktig at midlertidig vitenskapelig ansatte blir hørt i beslutningsorganene og at vi har vilkår som legger til rette for gode arbeidsforhold og faglig utvikling.

I løpet av det siste året har Kunnskapsdepartementet iverksatt større reformer i sektoren, samt at universitetsstyret også har igangsatt en rekke interne endringsprosesser ved UiO som skal pågå ut 2016. Det har vært veldig spennende å få være med på disse omstillingsprosessene og jeg ønsker nå å kunne bli sittende i universitetsstyret, slik at jeg kan være med på å ferdigstille disse prosessene.

Med tanke på de ovennevnte endringene i sektoren og ved UiO, er det viktig at våre interesser ivaretas. Jeg ønsker, i samarbeid med UiODoc (interesseorganisasjonen for stipendiater og postdoktorer ved UiO), å være en klar og tydelig stemme i disse prosessene på vegne av de midlertidig vitenskapelige ansatte. Således ønsker jeg å prioritere følgende tre områder i året som kommer:

1. Økt representasjon for midlertidige vitenskapelige ansatte i beslutningsorganer

Å sikre midlertidige vitenskapelige ansatte bedre representasjon i beslutningsprosesser, har vært et av mine viktigste mål i år. Jeg har i samarbeid med UiODoc jobbet for at vi skal bli inkludert i universitetets viktigste beslutningsorganer. Både på sentralt, fakultets- og instituttnivå.

Sammen har vi økt vår deltagelse i samtlige beslutningsfora, og dette er noe jeg vil jobbe videre med i neste periode. Vi har også vært med på å utarbeide et styrekurs for midlertidige vitenskapelige ansatte som sitter i styrer og råd ved UiO, slik at vi også skal kunne styrke rollen vår i fakultets- og instituttstyrer.

Men det er fortsatt mer vi kan gjøre, og jeg ønsker å bruke de pågående SAB-prosessene (som skal komme med endringsforslag til UiOs styringsstruktur, undervisningskvalitet, forskningskvalitet og tverrfaglighet) til å fremme forslag som vil gi bedre representasjon til midlertidig vitenskapelige ansatte ved UiO.

2. Kurstilbud, karriereveileding og vitenskapsombud

2016 skal være året for lærings- og arbeidsmiljø. Styret og ledelsen skal derfor jobbe mye med denne tematikken. Jeg ønsker å bruke anledningen til å forbedre arbeidsmiljøet for midlertidige vitenskapelige ansatte ved å (i) øke kurstilbudene rettet mot vår gruppe, (ii) tilby karriereveiledning, og ved (iii) å få på plass et vitenskapsombud.

UiO burde tilby flere kurs innen forskningsledelse, publisering og karriereutvikling som er spesielt rettet mot forskere tidlig i karriereløpet, da kursingstilbudet for vår gruppe er ganske tynt i dag. I år fikk vi på plass et nytt lederkurs for yngre forskere og jeg vil nå jobbe for at vi introduserer flere slike kurstilbud. I samarbeid med UiODoc har vi også blitt lovet at UiO skal begynne å tilby karriereveiledning for stipendiater og postdoktorer, og jeg vil jobbe for at dette blir introdusert så snart som mulig.

Sist, men ikke minst, ønsker jeg å jobbe videre for at UiO oppretter et eget vitenskapsombud (slik man allerede har på Det medisinske fakultet).  Vi begynte å jobbe med dette forslaget i fjor og jeg håper at vi nå kan få en slik ordning på plass, da jeg tror det kan skape et bedre og tryggere arbeidsmiljø for samtlige vitenskapelige ansatte.

3. Bedre ansettelsesforhold

Ansettelsesforhold og midlertidighet er noe jeg har jobbet mye med i år (da spesielt knyttet til forslaget om innstegsstillinger). Men ettersom kunnskapsministeren nylig har fremmet en rekke endringsforslag knyttet til ansettelsesforholdene til midlertidige forskere, er det noe jeg ønsker å fokusere på i neste periode også.

KD ønsker bl.a. å endre tjenestereglene for stipendiater, samt å endre tjenestemannsloven slik at det angivelig skal bli lettere å gi eksternfinansierte forskere faste stillinger (men da på bekostning av fortrinnsrett til andre stilinger). Blir noen av disse endringene vedtatt, vil det få konsekvenser for UiOs personalpolitikk.

Jeg kommer til å jobbe for at UiO benytter denne anledningen til å utvikle en bedre personalpolitikk for midlertidige ansatte, som sikrer forutsigbare ansettelsesforhold. Dersom det nå blir mulig å ansette flere forskere på eksternfinansiering fast, vil jeg jobbe hardt for å sikre at UiO faktisk endrer ansettelsespraksis og tilbyr disse forskerne faste stillinger.

Før vervet i universitetsstyret var jeg leder for stipendiatrådet ved juridisk fakultet og var også innvalgt i instituttstyret ved institutt for offentlig rett. Jeg har tidligere hatt diverse studenttillitsverv ved Georgetown, UiB og LSE.

Jeg er veldig motivert for en ny periode i universitetsstyret og håper på å kunne fortsette det gode samarbeidet jeg har med de andre styrerepresentantene, ledelsen og UiODoc.

Bakgrunn

 • Bachelorgrad  London School of Economics, 2008
 • Fulbright scholar,  2011/2012
 • Mastergrad i rettsvitenskap Georgetown University Law Centre, 2012
 • Doktorgradsstipendiat ved Det juridisk fakultet , 2013
 • Leder, stipendiatrådet ved Det juridiske fakultet, 2014
 • Styrerepresentant, Universitetsstyret UiO, 2014
Publisert 13. mai 2015 12:52 - Sist endret 8. apr. 2019 11:16