English version of this page

Henriette N. Tøssebro

Kandidat til universitetsstyret i gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte.

Henriette N. Tøssebro er stipendiat ved Institutt for offentlig rett, JUS.

Henriette N. Tøssebro, stipendiat ved IOR, JUS.

Forslagsstiller

 • Foreslår seg selv

Valgplattform

Som jurist er jeg ikke bare opptatt av lover og regler. Vel så viktig er prinsippet om likebehandling og rimelighet. Med disse prinsippene som rettesnor vil jeg ivareta dine interesser i Universitetsstyret.

Det er flere grunner til at jeg ønsker å representere de midlertidige ansatte i året som kommer. Den viktigste grunnen er mitt brennende engasjement for å ivareta de daglige utfordringene som de midlertidige ansatte møter ved UiO.

Min erfaring i ulike fakultetsverv har vist at denne ansattgruppen ofte blir tilsidesatt for enten økonomiske prioriteringer eller de mer spesielle interessene til faste ansatte. Det kan være tale om kontorfasiliteter, undervisningsmuligheter eller økonomisk støtte.

Med disse erfaringene som bakteppe vil jeg arbeide for disse valgsakene:

1) «PhD today, hired tomorrow»?

Å skrive en doktorgrad er for mange inngangsporten til en akademisk karriere. Men ikke alle lykkes. Mange stipendiater leverer ikke til normert tid. Skal vi tro NIFU STEPs rapport fra 2012, ligger gjennomføringsgraden på under 80 %.

Det er viktig at universitetet legger til rette for at doktorgradsarbeidet gir et vellykket resultat. Slik jeg ser det, bør flere tiltak vurderes:

 • Doktorgradsprogrammet: Doktorgradsprogrammene bør kvalitetssikres. Programmets obligatoriske elementer bør være av relevans for selve avhandlingsarbeidet.
 • Veiledning: Universitetet må legge til rette for at veiledningen er av god kvalitet, og det bør tilstrebes likebehandling av stipendiatene ved de ulike fakultetene. Per dags dato er det store forskjeller mellom fakultetene når det gjelder tildeling av veiledningsressurser.
 • Kontorfasiliteter: Midlertidige ansatte bruker mange arbeidstimer på kontoret til forskning som krever en høy grad av konsentrasjon. Til tross for dette tilbys denne ansattgruppen gjennomgående dårligere kontorfasiliteter enn andre ansattgrupper.
 • Driftsmidler: Siden deltakelse i internasjonale fora forutsetter midler til reise, kost og losji, må universitetet legge til rette for gode økonomiske støtteordninger. I dag bruker mange midlertidige ansatte mye tid på å søke eksterne midler til utenlandsopphold. Denne tiden burde heller anvendes på forskning.
 • Gjennomføringsstipend: Gjennomføringsstipend bør tilbys alle som leverer til normert tid, slik at tiden før innlevering blir frigjort til arbeid på avhandlingen fremfor jobbsøking og andre oppgaver.

2) Forutberegnelighet, tilrettelegging for egen forskningstid og like undervisningsmuligheter

I mange tilfeller vil et doktorgradsløp markere starten på et evigvarende løp av midlertidige kontrakter. Universitetet bør begrense bruken av slike midlertidige kontrakter slik at dagens praksis blir i overenstemmelse med arbeidsmiljølovgivningens krav. Dessuten bør det tilrettelegges for at den enkelte gis mulighet til å utvikle sine pedagogiske ferdigheter ved siden av sitt forskertalent. Av konkrete tiltak kan nevnes:

 • Like undervisningsmuligheter: Enkelte fakulteter ved UiO tilbyr stipendiatene en fireårskontrakt med mulighet for å fordele undervisningen jevnt utover hele ansettelsesperioden. Denne muligheten bør tilbys alle. Min erfaring er at slikt arbeid bringer frem perspektiver av stor nytte for selve avhandlingsarbeidet. Undervisningserfaring teller dessuten positivt ved senere jobbsøking – særlig i et stadig mer presset arbeidsmarked.
 • Egen forskningstid: Midlertidige ansatte som har undervisningsplikt vil ofte føle at forberedelsestiden som blir gitt er knapp. Som konsekvens kan man risikere at tiden som blir brukt til undervisningsforberedelser går utover tiden som ellers ville blitt brukt på eget forskningsprosjekt. Godskrivningsreglene må ta høyde for at midlertidige ansatte er tidlige i sin karriere og trenger ekstra tid til sine undervisningsforberedelser. 
 • Pedagogikk-kurs og karriere: Som vitenskapelige ansatt ved UiO bør man ved beherske andre oppgaver enn forskning. De midlertidige ansatte bør rustes for andre oppgaver som forventes av en akademiker, for eksempel ved å gi tilbud om formidlingskurs, pedagogikkurs eller annen pedagogisk trening.

Bakgrunn

 • Master i rettsvitenskap (Universitetet i Oslo, 2007–2015) og LL.M. i sjørett (University of Southampton, 2012–2013)
 • Tilknyttet Det juridiske fakultet siden 2014, først som vitenskapelig assistent og deretter som universitetsstipendiat
 • Konsulenterfaring fra Oslo tingrett (2008–2012) og Justisdepartementets lovavdeling (2014 og 2016)
 • Representantverv for midlertidige ansatte ved Det juridiske fakultet:
  • Representant for midlertidige ansatte i Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet (2016–2017)
  • 2. vara-representant for midlertidig ansatte i Instituttrådet ved Institutt for offentlig rett (2016–2017)
  • Representant for midlertidige ansatte i Arbeidsgruppen for arbeidsplikt og Regler for godskrivning ved Det juridiske fakultet (2016–2017)
  • Representant for midlertidige ansatte i Programrådet for forskerutdanning (2017–)
  • Leder for Stipendiatrådet ved Det juridiske fakultet (2017–)

Annet:

 • Medlem av Universitetets tverrfaglige forskerskole ATTR
 • Redaksjonsmedlem i Kritisk Juss
 • Juridisk medlem i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (sør-øst)
Publisert 4. mai 2017 15:17 - Sist endret 7. feb. 2020 17:00