English version of this page

Marianne Midthus Østby

Kandidat til universitetsstyret i gruppen teknisk og administrativt ansatte.

Marianne Midthus Østby er seniorrådgiver ved Institutt for klinisk medisin, MED.

Forslagsstillere

 • Gina Susanna Clausen, seniorrådgiver, MED

 • Haneef Awan, senioringeniør, MED

 • Mari Helen Varøy, seniorkonsulent, MN

 • Dag Vargset, driftsleder, Parkavdelingen, EA

 • Kristina Enge, seniorkonsulent, LOS/AF

 • Olav Hoemsnes, senioringeniør, OD

 • Gyda Kjekshus, seniorrådgiver, USIT

 • Caroline Hals, seniorkonsulent, SV

 • Ellen Dalen, leder NTL UiO

Valgplattform

Min motivasjon for å stille til valg i Universitetsstyret er å bidra til at beslutningene ved UiO ikke bare tas på bakgrunn av økonomiske behov, men også etter en vurdering av konsekvenser for de ansatte og deres behov. Det er viktig for meg å sikre at forslag som legges frem for Universitetsstyret konsekvensutredes før det fattes en beslutning. 

UiO har til enhver tid mange utfordringer og må gjøre nødvendige omstillinger for å lykkes med sitt samfunnsoppdrag. Omstillinger på en så stor arbeidsplass som UiO berører både fag, funksjoner og ansatte. For å lykkes med omstillinger må prosessene være godt forankret i virksomheten og hos de ansatte. Beslutningsprosessene må være tydelige. Dette er perspektiver jeg vil bringe med inn i Universitetsstyret.

Utfordringer ved UiO

De teknisk-administrative stillingene er viktige for at Universitetet i Oslo skal nå sine mål, og jeg er bekymret for de ansattes arbeidssituasjon når jeg ser at UiO legger seg på en linje med:

 • Outsourcing av tjenester
 • Tøffere personalpolitikk 
 • Stor bruk av midlertidige tilsettinger

Outsourcing

Jeg vil jobbe mot outsourcing av teknisk- administrative tjenester og renhold. Jeg vil jobbe for at UiO tar et helhetlig arbeidsgiveransvar for alle de oppgaver og tjenester UiO må levere for å understøtte universitetets forsknings- og undervisningsaktivitet. Etter min oppfatning er det både økonomiske og kvalitetsmessige argumenter for å jobbe mot outsourcing. Det er ikke grunnlag for å hevde at outsourcing gir særlige innsparingsmuligheter. Kvaliteten på tjenester blir heller ikke nødvendigvis bedre av å flytte de ut av UiO, snarere tvert imot. Hvis de ansatte bryr seg om Universitetet i Oslo og jobben de gjør, vil også kvaliteten på det som leveres bli deretter. At UiO tar arbeidsgiveransvar for alle ansatte som skal gjøre en innsats for UiO er både de ansatte og virksomheten etter min oppfatning best tjent med.

Personalpolitikk

I den neste perioden vil Universitetsstyret jobbe med ny rekrutterings- og karrierestrategi. Dette gjelder fortrinnsvis de vitenskapelige ansatte, men utfallet vil også legge premisser for den generelle personalpolitikken, og dermed også for teknisk- administrative ved UiO. Jeg ønsker at nye strategier ikke skal gå på bekostning av de ansattes lov- og avtalefestede rettigheter.

Faste stillinger

Universitetet i Oslo har en altfor stor andel midlertidige stillinger. Dette gjelder ikke bare for de vitenskapelige stillingene, men også for de teknisk- administrative stillingene. Jeg vil jobbe for at andelen faste tilsettinger ved UiO økes. Ekstern finansiering av prosjekter med tidsbegrenset varighet blir ofte brukt som begrunnelse for den store andelen midlertidige stillinger på UiO. En stor arbeidsgiver som UiO med ca. 7000 ansatte, både må og kan gjøre noe med dette. Fast tilsetting er hovedregelen i staten. De ansatte ønsker seg økonomisk forutsigbarhet og trygghet i ansettelsesforholdet. Faste ansettelser er dessuten undervurdert som konkurransefortrinn.

Samsvar mellom bevilgninger og aktivitet

Universitetet i Oslo er under stadig økonomisk press. Basisbevilgningen reduseres og det settes stadig større krav til innhenting av eksterne midler.  UiO må legge til rette for en intern forutsigbarhet. Det skal ikke være nødvendig at UiO på ad hoc-basis holder stillinger ledig eller endrer organisasjonsmodeller for å få budsjettene til å gå opp.

Min bakgrunn

Jeg er statsviter med organisasjonskunnskap som hovedfelt. Jeg har vært ansatt ved UiO siden 2005 og vært aktiv tillitsvalgt siden 2009. Gjennom jobb og verv kjenner jeg UiO godt, både på sentralt nivå, fakultet- og instituttnivå. Jeg har deltatt i mange omstillingsprosesser og har gjennom dette arbeidet fått god kjennskap til store deler av UiO. Jeg vet hvor viktig medbestemmelsesretten er og fronter denne med stort engasjement og tyngde.

Jeg har representert mange ansatte i både personalsaker og lønnsforhandlinger, og fått gode tilbakemeldinger på at jeg evner å få gode resultater i saker hvor interessemotsetningene i utgangspunktet er store. Jeg samarbeider godt med ansatte og tillitsvalgte uavhengig av hvilken fagforening de representerer.

Jeg er opptatt av at et godt arbeidsmiljø er essensielt for å oppnå gode resultater. Dette har jeg frontet både som verneombud, HMS- koordinator, tillitsvalgt, felles representant for fagforeningene, som representant for de teknisk-administrative i fakultetsstyret, og som ansatt i lederstøtte ved Institutt for klinisk medisin.

Relevante verv: 

 • 2015 – d.d.: Styremedlem Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet   
 • 2016 – d.d.: Styremedlem NTL UiO 
 • 2013 – d.d.: Arbeidslivskyndig meddommer i Arbeidsretten 
 • 2009 – d.d.: Tillitsvalgt NTL, Det medisinske fakultet, UiO
 • 2009 – d.d.: Medlem av Innstillingsråd, Det medisinske fakultet, UiO
 • 2008 - 2011: Verneombud, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus, UiO
 • 2009 – 2010: Medlem av lokalt arbeidsmiljøutvalg, Det medisinske fakultet (MED-LAMU).
 • 2008- 2010: Vara i Tilsettingsrådet, Det medisinske fakultet, UiO
Publisert 4. mai 2017 15:18 - Sist endret 8. apr. 2019 11:17