English version of this page

Reglement for bruk av IT på Universitetet i Oslo

Dette reglementet gjelder for bruk av UiOs IT-ressurser. Reglementet gjelder også bruk av andres IT-ressurser gjennom bruk av sin tilknytning til UiO.


1. Virkeområde

IT-reglementet gjelder for enhver bruk av UiOs IT-ressurser. Reglementet gjelder også bruk av tredjeparts IT-ressurser gjennom brukers tilknytning til UiO.

2. Brukernes rettigheter

 1. UiO skal sette klare standarder og gi retningslinjer for hva som er forsvarlig bruk av UiOs IT-ressurser.
 2. .UiO skal til enhver tid holde sine brukere oppdatert via tilgjengelige kanaler om relevante forhold knyttet til IT-ressursene og brukernes anvendelse av disse.
 3. UiO skal ivareta brukernes personvern i tråd med pålegg i lov- og regelverk og hindre at brukernes personopplysninger eller data krenkes, enten av UiO selv eller andre.
 4. UiO skal ikke utlevere opplysninger om enkeltbrukere eller data tilhørende en bruker hvor dette ikke uttrykkelig følger av norsk lov eller UiOs interne reglement.

3. Bruk av universitetets IT-ressurser

 1. Tilgang til og bruk av UiOs IT-ressurser skal være i tråd med UiOs formål. IT-ressurser kan ikke brukes til noe som er uforenlig med UiOs formål og verdigrunnlag.
 2. UiOs IT-ressurser kan kun brukes etter tillatelse ved at man får etablert en brukerkonto eller en begrenset (i tid og område) gjestetilgang. Det å få en brukerkonto hos UiO betyr at man har mottatt en rett til formålstjenlig bruk av UiOs IT-ressurser.
 3. Det er ikke tillatt å bruke UiOs IT-ressurser på en måte som opptar større ressurser enn nødvendig, tatt tilgjengelige ressurser i betraktning. Bruk som ikke er begrunnet i UiOs formål skal ikke oppta annet enn ubetydelige ressurser.
 4. IT-ressursene skal ikke brukes på en måte som kan forringe eller krenke deres integritet.
 5. Brukere har plikt til å følge pålegg og instrukser om bruk av IT-ressursene. Der det er påkrevd skal brukere legitimere seg.
 6. En brukers passord eller annen nøkkel skal holdes hemmelig og skal kun anvendes av brukeren selv. Brudd på denne bestemmelsen kan føre til tap av retten til bruk av UiOs IT-ressurser.
 7. Vis nettvett.

4. Inngrep og sanksjoner

 1. Brudd på IT-reglementet eller utfyllende bestemmelser kan medføre sanksjoner fra UiO. Slike sanksjoner skal ikke avvike fra sanksjoner etter andre reglementer ved UiO. Sanksjoner fastsettes av IT-direktøren eller dennes overordnede.
 2. Bruk av UiOs IT-ressurser som resulterer i brudd på norsk lov vil kunne medføre reaksjoner fra politi og påtalemyndigheter, i tillegg til selvstendige sanksjoner fra UiO.
 3. UiO kan ikke frata brukere rettigheter eller stille dem til ansvar for deres handlinger der disse har sin direkte årsak i svikt i UiOs IT-tjenester.
 4. IT-driftspersonellet kan foreta nødvendige inngrep for å sikre UiOs IT-ressursers tilgjengelighet, funksjonalitet og integritet. Dersom inngrep berører brukerens bruk av IT-ressursene, skal bruker, om mulig, varsles på forhånd og uansett uten ugrunnet opphold og så snart som praktisk mulig.

Kommentert utgave

Utfyllende bestemmelser

Publisert 14. sep. 2004 08:59 - Sist endret 10. jan. 2019 14:46