Instruks for den daglige ledelse ved Universitetet i Oslo (rektor og universitetsdirektør)

Godkjent av universitetsstyret 13. september 2005, endret 18. oktober 2016

INSTRUKS FOR REKTOR VED UNIVERSITETET I OSLO

A Innledning

I instruksen er universitets- og høgskoleloven forkortet til UHL.

Lovsitater er satt i kursiv.

B Instruks

UHL § 9-2 (3)

Styret vedtok 15. mars 2005 at UiO skal ha en valgt rektor.

Instruksen er fastsatt i medhold av UHL § 9-2 (3): Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse.

MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

1. Virksomhetsledelse

1.1 Overordnede rammer:

UHL § 9-1:

(1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

(2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere.

2. Rektors funksjon/rolle

2.1 Overordnede rammer

UHL § 10-1:

Med mindre styret har trykket vedtak i medhold av § 10-4, gjelder følgende regler om rektor:

a) Rektor er styrets leder. Rektor har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne. Rektor, og i dennes sted, prorektor, har rett til å delta i møter i alle institusjonenes styrer og utvalg.

b) Rektor avgjør saker i det omfang disse ikke kan utsettes til styret kan komme sammen i møte. Rektor kan også gis fullmakt til å avgjøre løpende saker som bør avgjøres før neste ordinære styremøte, og som ikke anses som viktige nok til at ekstraordinært møte innkalles. I sak om avskjed eller suspensjon kan rektor bare beslutte kortvarig suspensjon i tjenesten, i påvente av styrets behandling.

UHL § 12-1 (2):

Rektor er institusjonens rettslige representant, lovlig stedfortreder og institusjonens talsperson overfor offentlige myndigheter og allmennheten. I den enkelte sak kan rektor oppnevne stedfortreder i sitt sted.

2.2 Instruks - rektor

Rektor er styrets leder og skal ha sitt fulle daglige virke som dette med tillegg av de oppgaver universitetsloven og styret for øvrig pålegger ham/henne.

Rektor skal legge vekt på de oppgaver der rektor har spesielle forutsetninger, som følge av sin vitenskapelige bakgrunn, sin valgte status og rollen som universitetets fremste representant.

Rektor skal på vegne av styret særlig bidra til å ivareta styrets ansvar ”for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet…”, jf. lovens § 9-1 (1). Rektor skal i den forbindelse legge vekt på å utøve ledelse i forhold til den faglige virksomheten, blant annet ved å fungere som inspirator, kulturbygger og initiativtaker, og oppfølging av kvalitetssvikt.

Rektor skal videre særlig bidra til å ivareta styrets ansvar for å ” trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet…”ved å drive fram og utvikle slike strategier. Tilsvarende har rektor er særlig ansvar for å bidra til styrets oppgave ”legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen.

Rektor skal være universitetets fremste representant utad. Han/hun skal ved det bidra til at det utvikles godt samarbeid med aktører utenfor universitetet, som sykehus, næringsliv, andre utdanningsinstitusjoner, offentlige virksomheter m.v. Rektor skal ivareta universitetets interesser, bl.a. overfor nasjonale og lokale myndigheter, og skal bidra til institusjonell faglig nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt.

Rektor skal sørge for å opprettholde en god, løpende dialog med representanter for studentene.

Rektor skal ivareta regelmessig kontakt og dialog med fakultetene og andre fagenheter om viktige løpende saker, om temaer av overordnet og strategisk karakter og for å sørge for høy kvalitet på den faglige virksomheten.

Rektor skal i sitt arbeid bruke universitetsdirektøren og administrasjonen aktivt som tilrettelegger, bidragsyter og iverksetter.

3. Viserektor

Rektor kan beslutte å opprette en viserektorfunksjon, for eksempel innenfor funksjonsområdene forskning og utdanning.
 

INSTRUKS FOR UNIVERSITETSDIREKTØREN VED UNIVERSITETET I OSLO

A Innledning

I instruksen er universitets- og høgskoleloven forkortet til UHL.

Lovsitater er satt i kursiv.

B Instruks

Instruksen er fastsatt i medhold av UHL § 9-2 (3):

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten. Styret skal fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse.

MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

1. Virksomhetsledelse

1.1 Overordnede rammer:

UHL § 9-1:

(3) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet.

(4) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere.

2. Universitetsdirektørens funksjon/rolle

2.1 Overordnede rammer:

UHL § 10-3 Institusjonens administrerende direktør:

(1) Med mindre styret har truffet vedtak i medhold av § 10-4 skal det ved hver institusjon være en administrerende direktør.

(2) Direktøren er øverste leder for den samlede administrative virksomhet ved institusjonene, innenfor de rammer styret fastsetter.

(3) Direktøren er sekretær for styret og skal, etter samråd med rektor, forberede og gi tilrådning i de saker som legges fram for dette. Direktøren er også, personlig eller ved en av sine underordnede, sekretær for de øvrige styringsorganer ved institusjonen.

(4) Direktøren er ansvarlig for iverksetting av de vedtak som treffes i institusjonens styringsorganer, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er gjort av styret.

(5) Direktøren er ansvarlig for at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser og økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger. Direktøren utarbeider og legger fram for styret budsjettforslag og årsregnskap, og holder rektor løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonenes virksomhet.

(6) Er styret, rektor eller administrerende direktør i tvil om et styrevedtak vil ligge innenfor bestemmelser eller forutsetninger for bevilgningene m.m., skal departementet avgjøre tvilsspørsmålet.

(7) Direktøren har generell anvisningsmyndighet og er legitimert til å utferdige bindende dokument om institusjonenes eiendommer, jf. § 12-3, så langt ikke annet følger av lov eller fremgår av vedkommende hjemmelsdokument.

2.2 Instruks - universitetsdirektør

Universitetsdirektøren leder den samlede administrasjon, og skal sørge for håndtering av løpende saker, saksbehandling, drift og utvikling av administrasjonen.

Universitetsdirektøren skal forberede og legge til rette for styrets arbeid. Hun/han skal sørge for at det foreligger et godt opplyst saksframlegg som grunnlag for beslutninger og vurderinger i styret og andre styringsorganer, herunder saker der rektor fatter beslutninger etter fullmakt fra styret.

Universitetsdirektørens saksframlegg til styret skal gjøres etter samråd med rektor. Det skal normalt framgå av saksframlegget dersom det er klart at rektors synspunkter avviker fra universitetsdirektørens innstilling til styret.

Universitetsdirektøren har ansvar for å iverksette styrets beslutninger. Hun/han skal samrå seg med rektor i forbindelse med slik gjennomføring i virksomheten.

Universitetsdirektøren skal bistå, forberede og legge til rette for rektoratets arbeid og oppgaver.

Universitetsdirektøren skal sørge for gode samarbeidsrelasjoner med tjenestemannsorganisasjonene og ivareta et godt samarbeid med Studentsamskipnaden i Oslo. Universitetsdirektøren har, i tillegg til rektor, et selvstendig ansvar for å bidra til god, løpende dialog med studentene, å utvikle samarbeidet med aktører utenfor universitetet og for å ivareta universitetets interesser.

Universitetsdirektøren skal holde rektor løpende informert om saker og aktivitet i administrasjonen, og skal rådføre seg med rektor i alle saker av betydning.

Universitetsdirektøren skal ivareta regelmessig kontakt og dialog med fakultetene (grunnenhetene) som ledd i den løpende drift av universitetet, og for å forberede og gjennomføre beslutninger.

Publisert 23. nov. 2005 10:26 - Sist endret 28. okt. 2016 14:46