English version of this page

Retningslinjer for bruk av taxikort og bedrifts-/firmakort ved UiO

Disse retningslinjene regulerer adgangen til bruk av taxikort (for eksempel TaxiCard bedriftskort) som betalingsmiddel for transport (ikke-rutegående). Retningslinjene omfatter også bruk av andre typer bedrifts-/firmakort.

Iverksatt av universitetsdirektøren 15. september 2019.


1 Gjeldende regler for dekning av utgifter til tjenestereise

  • UiO har egne retningslinjer for tjenestereiser og følger statens særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands (lovdata.no). Reisen skal foretas på den for staten hurtigste og rimeligste måte når det samlet tas hensyn til alle utgifter, og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen.​
  • Det skal som hovedregel innhentes godkjenning til å benytte ikke–rutegående transportmiddel (drosje og andre leide fremkomstmidler mv.). Dersom forhåndssamtykke ikke er innhentet, må det redegjøres for årsaken til at ikke–rutegående transportmiddel er benyttet. Utgiftene må dokumenteres.
  • Ansatte i staten skal etterstrebe å reise så billig og miljøvennlig som mulig. Adgang til å bruke taxikort er derfor begrenset, og skal kun brukes i særskilte tilfeller.

2 Taxikort

2.1 Hvem kan benytte taxikort?

2.1.1 Universitetsledelsen, dekaner og fakultetsledelsen

Taxikort kan tilstås som et personlig kort. Som hovedregel er det kun universitetsledelsen, dekaner og fakultetsledelsen (=fakultetsdirektøren) som kan benytte og disponere et personlig taxikort.

Ved behov, kan ordningen med personlig kort for universitetsledelsen, dekaner og fakultetsledelsen suppleres med et enhetskort. Enhetskortet kan lånes ut pr. reise og leveres tilbake til lokal forvalter for oppbevaring etter at tjenestereisen er avsluttet.

2.1.2 Enhetskort på fakultetsnivå

Taxikort kan tilstås som enhetskort på fakultetsnivå. Enhetskortet kan i spesielle tilfeller lånes ut pr. reise og leveres tilbake til lokal forvalter for oppbevaring etter at tjenestereisen er avsluttet. Fakultetet må utarbeide rutiner for oppbevaring, og kontroll av utlån/innlevering av enhetskort.

2.1.3 Andre ansatte/enheter

Andre ansatte eller enheter kan i helt spesielle tilfeller få innvilget taxikort. Spesielle tilfeller kan f.eks. være transport av pasienter fra helsesektoren knyttet til helserelatert forskning. Omfattende reisevirksomhet for øvrig omfattes ikke av hva som må forstås som spesielle tilfeller.

Søknad om taxikort (word) må sendes til universitetsdirektøren. Det må foreligge et særskilt tjenestebehov og det må begrunnes i søknaden.

2.2 Når kan taxikort benyttes?

Taxikort skal kun benyttes unntaksvis, og i spesielle tilfeller, dersom praktiske årsaker og/eller tidsmessige hensyn tilsier at det er mest hensiktsmessig å benytte taxikort.

Brukeren av taxikortet er ansvarlig for å følge reglene knyttet til reise og dokumentasjon. Hver reise skal dokumenteres med formål og begrunnelse for hvorfor rutegående transportmidler ikke er benyttet.

2.3 Annet

Det er ikke anledning til å benytte taxikort til bestilling av pakkekjøring. Det er heller ikke anledning til å bruke taxikort til å bestille transport av ansatte og gjester, uten at bruker av taxikortet er med som passasjer i bilen.

2.4 Dokumentasjon av reise

Hver enkelt reise skal dokumenteres og det skal redegjøres for hvorfor ikke-rutegående transportmiddel, som f.eks. taxi, er benyttet. Jf. pkt. 1.1. Se også UiOs retningslinjer for anvisning, attestasjon av reiseregninger.

2.5 Tap av taxikort

Tap av taxikort må straks meldes til utsteder, leder og lokal forvalter av kortene. Leder er ansvarlig for at taxikortet sperres ved tap av kortet.

3 Kredittkort med firmaansvar

4 Brudd på retningslinjene

Brudd på disse retningslinjene kan medføre tjenesterettslige reaksjoner.

5 Iverksetting

Disse retningslinjene trer i kraft fra 15. september 2019.

Publisert 4. nov. 2019 14:41 - Sist endret 12. feb. 2020 11:47