Retningslinjer for universitetsbibliotekarer

Fastsatt av Universitetsdirektøren pr. 15. september 1993 med hjemmel i kollegievedtak av 29. september 1992 om universitetsbibliotekarenes status

Generelt

Gruppen universitetsbibliotekarer hører inn under personalreglementet for det vitenskapelige personale og stemmer sammen med disse i universitetsvalg. Stillingene er ellers ikke å regne som ordinære forsknings- og undervisningsstillinger.

Kvalifikasjonskrav

 • Universitetseksamen av høyere grad eller tilsvarende utdanning fra universitet eller høgskole.
 • Internt opplæringsprogram der det inngår nødvendig bibliotekfaglig tilleggsutdanning, må gjennomføres ut fra de sentrale oppgaver universitetsbibliotekarene skal utføre.
 • Universitetsbibliotekarer/førstebibliotekarer forplikter seg i løpet av en to-årsperiode fra ansettelse til å delta på fellesdelen av kurs i universitetspedagogikk, eller skaffe seg tilsvarende kompetanse på annen måte.

Lønnsforhold

 • Universitetsbibliotekarene lønnes under ny lønnsplan for universitetsbibliotekarer.
 • Førsteopprykk ved fullført doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner følger de vanlige regler for slike opprykk inntil nytt reglement er utarbeidet.

Oppgaver

Universitetsbibliotekarenes sentrale oppgaver er, med basis i godt kjennskap til samlingene og til fagmiljøene og deres løpende forsknings- og undervisningsaktivitet:

 • Å velge ut litteratur til anskaffelse i samarbeid med fagmiljøene
 • Å systematisere og indeksere
 • Å gi bibliografisk undervisning og veiledning og delta med bibliografisk ekspertise i fagmiljøene
 • Å drive forskning og utviklingsarbeid knyttet til bibliotekets funksjoner

Forskning

 • Forsknings- og utviklingsoppgaver innenfor 15 % av arbeidstiden etter godkjenning av overbibliotekaren i hvert enkelt tilfelle. Prosjektsøknader sendes tjenestevei og innvilges for ett år om gangen.
 • Forskning ut over 15 % av arbeidstiden forutsettes finansiert av eksterne midler og utføres i et forpliktende samarbeid med det aktuelle fagmiljøet.
 • For doktorgradsstudier kan UB legge forholdene til rette ved å innvilge permisjon og være veileder i bibliotekfaglig sammenheng. Det kan åpnes for mulighet til å kombinere stipend med arbeid i bibliotek i en fireårig stipendperiode.
 • Det skal utarbeides en sluttrapport innen seks måneder etter at prosjektet er avsluttet.
Publisert 14. sep. 2004 08:58 - Sist endret 25. nov. 2014 20:15