En fremragende grønn eiendomsvirksomhet

Bygninger står for en tredel av alle klimagassutslipp og 40 prosent av verdens energibruk. Derfor er effektiv arealbruk viktig i Universitetet i Oslos arbeid med miljø og bærekraft.

illustrasjon

Når vi snakker om bærekraftige bygninger i denne strategien, handler det om energibruk, materialbruk, avfallshåndtering, transport og forurensing.

Mål: Klimanøytral eiendomsvirksomhet

«Visjonen er at UiOs eiendomsutvikling og forvaltning skal være klimanøytral», står det i Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo, Masterplan for UiOs eiendommer (2015). Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet er en oppfølging av Masterplan og skal være universitetets verktøy i miljø- og klimaarbeidet innenfor eiendomsvirksomheten. I denne strategien er klimanøytral eiendomsvirksomhet ikke lenger en visjon, men et mål for 2040.

Gjennomførbar strategi

Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet er realistisk og realiserbar. Å arbeide for en bærekraftig eiendomsvirksomhet er ikke nytt for oss. Allerede i dag legger Eiendomsavdelingen BREEAM til grunn for miljøsatsingen i nybygg og rehabiliteringer.

Bærekraftig eiendomsvirksomhet

Eiendomsavdelingen oppgave er å drifte universitetets bygningsmasse slik at den støtter UiOs kjerneaktiviteter: Forskning, utdanning, formidling og innovasjon. I UiOs Strategi 2020 understrekes viktigheten av en bærekraftig eiendomsvirksomhet: «UiO vil ta et ansvar for å møte miljø- og klimautfordringene gjennom forskning og utdanninger
med miljørelevans og ved bærekraftig drift. Gjennom den økte og samlede innsats på miljøområdet skal UiO etablere seg som et grønt universitet.»

Miljøvennlig universitet i drift og eiendomsforvaltning

I Strategi 2020 understrekes det også at Universitetet i Oslo skal være et miljøvennlig universitet i drift og eiendomsforvaltning. Derfor har Eiendomsavdelingen fått et særskilt ansvar for miljø- og klimastrategien. Som ledd i arbeidet med å implementere den, vil vi legge særlig vekt på å videreutvikle en ledelse, organisasjon og kultur som fremmer klima og miljø og gir grønne resultater, bygge fremragende grønn kompetanse og etablere systemer som bistår og synliggjør miljøarbeidet.

Involvering og engasjement

Arbeidet med å utvikle miljø- og klimastrategien har involvert både studenter og ansatte. UiOs ledelse har vært engasjert i arbeidet frem til den ble vedatt i styret 20. juni 2017. Eiendomssektorens veikart mot 2050 har vært en viktig inspirasjonskilde, og Grønn Byggallianse har vært benyttet til kvalitetssikring av strategiens mål og tiltak. Som et internasjonalt toppuniversitet skal UiO være en foregangsinstitusjon.

Med Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet, slutter Eiendomsavdelingen seg til de 10 strakstiltakene for byggeiere i veikartet (byggalliansen.no).

----

John Skogen, direktør i Eiendomsavdelingen ved UiO

 

Spørsmål om miljø- og klimastrategien? oystein.liverod@admin.uio.no

Publisert 7. sep. 2017 20:23 - Sist endret 6. juni 2020 15:52