English version of this page

Strategi 2030

Kunnskap – ansvar – engasjement: For en bærekraftig verden

Universitetet i Oslo (UiO) har i over to hundre år undersøkt, utfordret og formet det norske samfunnet og utviklet kunnskap av verdi for hele verden. Kvaliteten og bredden i forskning og utdanning plasserer UiO i en nasjonal særstilling og utgjør grunnlaget for UiOs posisjon som et europeisk ledende forskningsintensivt breddeuniversitet.

UiOs sterke posisjon er et resultat av målrettet og systematisk arbeid gjennom mange år. Fram mot 2030 skal vi videreutvikle kvaliteten i forskning og utdanning slik at UiO styrker sin plass i toppsjiktet blant Europas universiteter. UiO skal bygge videre på faglige kvaliteter, kollegiale verdier og organisatoriske styrker og være et åpent og inkluderende fellesskap for studenter og ansatte.

Verden står overfor utfordringer som vil kreve innsats fra hele det globale samfunnet. Klimakrisen står fram som vår tids største utfordring, og UiO skal ta ansvar for å bidra til løsninger gjennom vårt samfunnsoppdrag: å utdanne høyt kvalifiserte studenter, drive langsiktig grunnleggende forskning og arbeide for at kunnskap tas i bruk.

Tap av naturmangfold, helse- og velferdsutfordringer, polarisering, migrasjon og krig er eksempler på områder som vil kreve tverrfaglige og nyskapende løsninger. Som et internasjonalt orientert breddeuniversitet har UiO særlige forutsetninger for å lykkes med å utvikle sterke tverrfaglige og innovative miljøer. Gjennom samarbeid på tvers av faglige, institusjonelle og nasjonale grenser skal vi utvikle kunnskap som bidrar til en bærekraftig verden.

Akademisk frihet og institusjonell autonomi som støtter opp under denne, er grunnleggende forutsetninger for at UiO skal kunne oppfylle samfunnsoppdraget. Disse forutsetningene sikrer rom for at universitetene utfordrer, kritiserer og bereder grunnen for nye perspektiver, ny kunnskap og nye løsninger. UiO skal utøve og forsvare akademisk frihet i dialog med samfunnet, nasjonalt og internasjonalt.

UiO skal være en sentral forvalter av vitenskapelig tradisjon, kultur og metode. UiO skal både forme samtiden og arbeide langsiktig. UiOs virksomhet skal kjennetegnes av høy etisk standard, høy kvalitet og vilje til å ta dristige og nyskapende valg.

Universitetet forvalter viktige deler av vår nasjonale hukommelse og har et særlig ansvar for fornying og formidling av kunnskap om det norske samfunnet og om norsk språk, historie og natur. UiO skal være en bevisst kulturbærer og kulturforvalter i skjæringspunktet mellom tradisjon og fornyelse.

Strategi 2030 følger opp Strategi 2020 gjennom vektleggingen av UiO som en kunnskapsorganisasjon med en tydelig og forpliktende integrasjon mellom forskning, utdanning og kunnskap i bruk. Strategi 2030 bygger på fire gjensidig avhengige ambisjoner med mål som viser hvor UiO skal utvikle seg i den kommende strategiperioden.

Ambisjoner

UiO skal fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning

Mål:

 • UiO skal utvikle fremragende forskningsmiljøer i bredden av institusjonen.
 • UiO skal videreutvikle disiplinær dybde og tverrfaglig samarbeid og lede an i utviklingen mot et bærekraftig samfunn.
 • UiO skal arbeide systematisk for utvikling og deling av forskningsinfrastruktur og dataressurser.
 • UiO skal gjennom målrettet rekruttering og systematisk karriereoppfølging utvikle forskertalenter for akademia, samfunns- og næringsliv.
 • UiO skal intensivere arbeidet med forskningsetikk og forskningsintegritet.

UiOs fortrinn er høy kvalitet i hele organisasjonen og langsiktig grunnleggende forskning i bredden av universitetets fag og virksomhet. Vår faglige bredde og dybde gir oss et unikt utgangspunkt for å bidra til bærekraftige løsninger som krever både ny teknologi og en bedre forståelse av samspillet mellom mennesker, natur, samfunn og teknologiske løsninger. Vi skal flytte kunnskapsgrensenene innen disiplinene og utforme disiplinoverskridende løsninger på komplekse samfunnsutfordringer.

Avansert fysisk og digital infrastruktur spiller en stadig viktigere rolle i både forskning og utdanning. UiO vil arbeide systematisk for å oppnå mer deling og bedre tilgjengeliggjøring av infrastruktur og dataressurser. Behovet for langsiktige investeringer er stort, og det er utarbeidet et veikart for prioriteringer. Med utgangspunkt i veikartet vil UiO investere i, utvikle og vedlikeholde infrastruktur som bidrar til å styrke vår internasjonale posisjon som et forskningsintensivt universitet.

Det er viktig å vinne fram i konkurransen om talenter. UiO skal drive målrettet rekruttering og utvikle fremragende forskere og forskningsmiljøer. Rekruttering og bedømmelser skal foregå åpent og transparent med vekt på kvalitet og faglige vurderinger. Yngre forskere skal tilbys forutsigbare rammer for utvikling av sine karrierer.

En positiv og sterk forskningskultur tuftet på høye vitenskapelige standarder og idealer må ligge som premiss for all forskningsvirksomhet. Kunnskap og bevissthet rundt forskningsetiske normer er noe alle fagmiljø og alle nivå i organisasjonen må ivareta gjennom systematisk opplæring og kontinuerlig bevisstgjøring.

UiO skal utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden

Mål:

 • UiO skal være en fremragende utdanningsinstitusjon som gir forskningsbasert undervisning på høyt internasjonalt nivå.
 • UiO skal utdanne studenter som setter sine fag inn i et større samfunnsperspektiv og leder an i det grønne skiftet.
 • UiO skal øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans og studentenes bevissthet om egen kompetanse.
 • UiO skal utvikle og fornye studiene for alle studentgrupper og svare på samfunnets behov for tverrfaglig kunnskap.
 • UiO skal legge til rette for at studentene tar del i utforskende og nyskapende læring som motiverer og gjør dem til en ressurs for hverandre.
 • UiO skal bruke arbeids- og vurderingsformer som aktiverer studentenes kunnskap og erfaringer.
 • UiO skal tilby forskningsbasert og fleksibel etter- og videreutdanning.

Vår tids samfunnsutfordringer krever globale løsninger, og UiO skal fornye sitt internasjonale utdanningssamarbeid. Gjennom et styrket europeisk samarbeid skal UiO nå ut globalt på nye måter og med større kollektiv kraft enn i dag. Sammen med andre forskningsintensive universiteter skal UiO legge til rette for integrerte studieløp på tvers av språk, landegrenser og fag.

Med utgangspunkt i en sterkere kobling mellom forskning og utdanning skal UiO videreutvikles som en ambisiøs kunnskapsinstitusjon. Profesjons- og allmennutdanningene skal knyttes tettere til forskningsaktiviteter og arbeidsliv og motivere studentene til økt innsats og gjennomføring. For å møte studentenes samfunnsengasjement, faglige ønsker og ambisjoner skal studietilbudene gjøres mer fleksible, og det tverrfaglige tilbudet skal øke. UiO skal bli et knutepunkt for studentinnovasjon i Oslo-regionen.

UiO skal fortsette å utvikle undervisnings- og læringsformer som stimulerer til etisk refleksjon, kritisk tenkning, kreativitet og evne til problemløsning. Utdanningene skal utvikle studentenes samfunnsansvar og bevissthet om verdier og valg. Digitalisering skal være integrert i fag og i læringsprosesser. Studentene skal ta del i et faglig og sosialt akademisk fellesskap hvor de er en ressurs i utviklingen av undervisning og læring.  

En utdanning fra UiO legger grunnlag for læring hele livet, og studenter skal kunne vende tilbake for faglig oppdatering. UiO skal svare på samfunnets behov for etter- og videreutdanning innen fagområder hvor vi har særskilte fortrinn.

UiO skal styrke dialogen med omverdenen og arbeide for at kunnskap tas i bruk

Mål:

 • UiO skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling.
 • UiO skal bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon og entreprenørskap.
 • UiO skal bidra til kunnskapsbaserte samtaler og meningsdannelser og være til stede der viktige diskusjoner foregår.
 • UiO skal ha samfunnsrelevante formidlingsarenaer som er synlige og tilgjengelige.
 • UiO skal utnytte mulighetene det nye livsvitenskapsbygget gir for å svare på samfunnets forventninger.
 • UiO skal drive en helhetlig campusutvikling som ivaretar bredden av vår virksomhet og som styrker viktige samarbeidsrelasjoner i Oslo-regionen.

Kunnskap skal brukes til fellesskapets beste, bygge opp under et liberalt demokrati og bidra til en bærekraftig global utvikling. Ved å arbeide for at kunnskap tas i bruk vil UiO stimulere til utvikling av nye ideer, teknologier og tiltak for å forbedre tjenester og løse samfunnsbehov og bidra til grønn omstilling. UiO skal fremme innovasjon og entreprenørskap.

Samfunnets tillit til forskning og vitenskapelig kunnskap styrkes gjennom åpenhet og transparens. For å sikre fortsatt høy legitimitet for UiO som kunnskapsorganisasjon må vi i enda større grad åpne oss mot verden. Formidlingen av vitenskapens rolle, metode, usikkerhet og integritet må være en del av vår dialog med samfunnet. Gjennom åpen vitenskap legges grunnlaget for et kunnskapsbasert demokratisk samfunn og kunnskapsinformerte beslutninger.

UiO vil satse på formidlingsarenaer og -aktiviteter i hele bredden av organisasjonen. En viktig del av UiOs formidlingsarbeid gjøres av universitetsmuseene og universitetsbiblioteket. Disse delene av virksomheten skal knyttes tettere til de andre enhetene ved UiO.

I den kommende strategiperioden etableres livsvitenskapsbygget, noe som vil gi betydelige muligheter for utvikling av livsvitenskap og faglig konvergens. Etableringen er også viktig for videreutviklingen av samarbeidet mellom UiO og universitetssykehusene. Som følge av det nye bygget vil Blindern-området gjennomgå store endringer. En viktig oppgave i strategiperioden blir å videreutvikle Blindern for å gi muligheter for faglig fornyelse i hele bredden av UiOs virksomhet.

Gjennom en målrettet campusutvikling skal UiOs kjerneoppgaver kobles tettere på samfunnet. Dette er viktig for å oppnå økt kunnskapsdeling og innovasjon og for å bidra til nye arbeidsplasser. Sammen med Oslo kommune og Studentsamskipnaden SiO skal UiO drive en campusutvikling som fremmer samarbeid med kultur- og arbeidsliv, og som bidrar til å skape faglige og sosiale møteplasser for studenter, ansatte og besøkende.

UiO skal være en nyskapende organisasjon og et attraktivt arbeids- og studiested

Mål:

 • UiO skal arbeide systematisk for å skape et trygt og godt arbeids- og læringsmiljø, større mangfold og en inkluderende kultur for studenter og ansatte. 
 • UiO skal ta i bruk nyskapende organisasjons-, arbeids- og læringsformer med effektiv utnyttelse av digitale ressurser.
 • UiO skal gi ansatte og studenter bedre muligheter for profesjonell og faglig utvikling, og bedre muligheter til å møte endringer i teknologi, samfunn og arbeidsliv.
 • UiO skal redusere eget klimafotavtrykk og legge til rette for at ansatte og studenter tar miljøbevisste valg.

Menneskene er UiOs viktigste ressurs. Å ta godt vare på ansatte og studenter er avgjørende for at vi skal lykkes med vårt samfunnsoppdrag. UiO vil legge til rette for en god studentopplevelse som gir sterk faglig og sosial tilhørighet til universitetet og til Oslo som studentby.

På UiO skal alle inkluderes i stimulerende fagmiljø og ta del i et engasjerende, godt og trygt arbeids- og læringsmiljø som henter fram det beste hos den enkelte. Dette innebærer en aktiv politikk for likestilling og en rekrutteringspraksis som skaper mangfold og sikrer like rettigheter. UiO skal fortsette arbeidet for å redusere midlertidighet og for å videreutvikle en helhetlig personalpolitikk. UiO skal preges av kollegial medvirkning, kreativ samhandling og god ledelse.

UiO skal være en nyskapende organisasjon som utnytter faglige muligheter og svarer på nye samfunnsbehov. Det skal bygges struktur og kultur for tett samhandling mellom studenter og ansatte, og det skal bli enklere å forske, undervise og studere på tvers av fag og enheter. Utvikling av ny kompetanse, nye ferdigheter og etisk bevissthet er viktig for at vi skal kunne gjennomføre og mestre endringer i arbeids- og samarbeidsformer, fag og metode. Å høre til på UiO som student og ansatt skal bety å høre til i et fellesskap som gir gode utviklingsmuligheter.

UiO skal jobbe systematisk for å bli en bærekraftig institusjon og aktivt legge til rette for at studenter og ansatte tar klimavennlige valg. Verdenssamfunnet har forpliktet seg til en klimagassreduksjon som bare kan nås dersom alle viser utålmodighet og handler nå. UiO skal føre an i miljøarbeidet, både nasjonalt og internasjonalt, og være en rollemodell for andre institusjoner.