UiOs likestillingspolitikk

Arbeid med likestilling er definert som et strategisk anliggende for universitetet. UiO har forpliktet seg til å ha likestilling som et bevisst element i all sin virksomhet.

Likestilling handler om demokrati og grunnleggende menneskerettigheter, men også om kvalitetet på vår virksomhet ved UiO og om vår legitimitet i samfunnet.

Likestilling er både et mål og en prosess som innebærer:

 • at UiO bevisst fremmer en organisasjonskultur og et arbeidsmiljø som er inkluderende og rettferdig for begge kjønn
 • at undervisning, fagstrategi og insentivordninger utformes slik at det gir kvalifiserende kandidater og forskere av begge kjønn like stor mulighet til å utfolde sitt talent
 • en aktiv rekrutteringspolitikk som utjevner skjev kjønnsseleksjon og indirekte diskriminering
 • at fordelingen av kvinner og menn i forsknings- og undervisningsstillinger speiler kjønnsfordelingen i rekrutteringsgrunnlaget til de ulike stillingsnivåene

Målsetning

UiOs likestillingspolitikk er forankret i Strategisk plan for UiO 2010-2020 og konkretisert i Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2018-2020 (pdf). Fakultetene har ansvar for å utarbeide lokale tiltaksplaner/tiltak i årsplaner og følge opp arbeidet innenfor sitt ansvarsområde og UiOs likestillingspolitikk.

Fire hovedmål

Hovedmålene for perioden 2018-2020 er:

 • Økt innsats for å forebygge trakassering med hovedvekt på seksuell trakassering
 • Kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige lederstillinger skal øke
 • Styrke arbeidet med mangfold ved UiO
 • Bedre kjønnsbalansen i alle studieprogrammer

Hvordan er likestillingsarbeidet organisert?

UiOs likestillingsrådgiver arbeider med oppfølging og utforming av universitetets likestillingspolitikk.

UiO har også en Koordineringsgruppe for likestilling med representanter fra

 • ledelsen ved fakultetene og museene
 • kjønnsforskningsmiljøet
 • studentene
 • forskningsadministrativ avdeling

Rektor Svein Stølen leder gruppens arbeid. Gruppens hovedoppgave er å bidra til strategiske diskusjoner og målutforming av likestillingsarbeidet ved UiO.

Tiltak

For å oppnå målene i handlingsplanen bevilger Universitetsstyret årlig midler til sentralt og lokalt likestillingsarbeid.

Rapporter om likestilling ved UiO

I den årlige virksomhetsrapporteringen redegjøres det for UiOs arbeid med likestilling og kjønnsbalanse. I forlengelsen av virksomhetsrapporteringen lages en likestillingsrapport som gir et bredt overblikk over status og arbeidet med å fremme likestilling og kjønnsbalanse ved Universitetet i Oslo.

Publisert 23. okt. 2015 17:02 - Sist endret 19. nov. 2019 11:28