Denne emnegruppen er nedlagt

40-gruppe – Arkivkunnskap (40ARKIV)

Om emnegruppen

40-gruppen i arkivkunnskap er bygd opp av ARKIV-emner som er særlig aktuelle for studenter i historie og kulturhistorie. Det er emner som spesielt vektlegger studiet av forholdet mellom menneske, arkiv og samfunn, bevaringsvurdering av arkiv og av arkivenes funksjoner i arkivdanning og arkivdepot i teori og praksis.


Studentene skal kunne

  • gjøre rede for grunnleggende arkivfaglige begreper og prinsipper
  • drøfte sammenhenger mellom arkiv på den ene siden og samfunn, kultur og historie på den annen
  • drøfte norsk regelverk for arkiver
  • kjenne og anvende tilnærmingsmåter til ordning og beskrivelse av arkiver
  • gjøre rede for sentrale faglige tradisjoner i arkivkunnskap, eventuelt i lys av tradisjoner i andre fag i emnesammensetningen

EMNEGRUPPEN TAR IKKE OPP NYE STUDENTER FOM HØSTEN 2015
Studenter allerede tilknyttet emnegruppen kan fullføre den.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet