40-gruppe – Nordisk språk (40NORS2)

Om emnegruppen

Emnegruppen gir ei innføring i norsk og nordisk språk. Hovedvekt ligger på det norske, men norsk språk henger klart sammen med andre språk, både i og utenfor Norden. Det er sentralt å se nærmere på hvordan norsk språk er bygd opp, og hvordan det likner på, og skiller seg fra, nabospråkene og andre språk generelt. Dessuten fokuserer studiet på språklig endring og variasjon, altså hvordan norsk har endret seg over tid, og hvordan språkbruk varierer med sted, kjønn, alder og sosial og språklig bakgrunn. Kunnskap om den spesielle norske språksituasjonen med ett norsk språk, men to norske målformer (bokmål og nynorsk), er en selvfølgelig del av studiet.

Du blir i stand til å:

  • tilegne deg oppdatert kunnskap om nordisk språk på en selvstendig måte
  • uttrykke din forståelse av språk både skriftlig og muntlig
  • verdsette språk og tekst fra et mangfold av perioder, sjangrer, stilnivåer og kontekster
  • analysere og kommentere språklige ytringer

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (20 stp.):

Minimum 20 studiepoeng kan velges blant følgende emner der minst 10 studiepoeng på 2000-nivå:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Opptak til master

Dersom du har en 80-gruppe i et annet språkfag, kvalifiserer du til opptak til master i Nordisk språk (studieretning) dersom du tar denne 40-gruppen.

Annet

Nb! Tidligere var emnet NOR1107 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 1 (videreført) obligatorisk i denne spesialiseringen. Dette har blitt erstattet med NOR1109 – Norsk språkhistorie, dialektlære og sosiolingvistikk i eit nordisk perspektiv