Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tek føre seg dei viktigaste endringane i det norske målet frå urnordisk tid og fram til dei norske målføra i dag, og gjer greie for korleis norsk skil seg frå andre nærskylde mål i Nord-Europa. Emnet går igjennom språkhistoriske tekster med døme på desse språkendringane, og det vert gjeve ei ålmenn oversyn over prinsipp og teoriar om språkendring.

Kva lærer du?

Etter fullført emne skal studentane kunne

  • gjera greie for dei viktigaste endringane i det norske målet
  • gjera greie for korleis språkendringar har gjort det norske målet ulikt andre nærskylde mål i Nord-Europa
  • gjera greie for ålmenne prinsipp og teoriar om språkendring
  • kjenna att viktige språkendringar i historiske tekster

Endeleg karakter viser i kva grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Overlappande emne

10 studiepoeng overlapp mot NOR4103 – Norsk språkhistorie

Undervisning

28 timar førelesingar og 14 timar seminarundervisning. Ei skriftleg kvalifiseringsoppgåve skal vere godkjend av faglærar før eksamen.

Godkjende obligatorisk aktivitetar er gyldige dei to neste gongene emnet vert tilbydd.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikkje krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikkje har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er ei heimeeksamen på tre dagar med gradert karakterskala av oppnemnd sensor.

Kjeldebruk og referansar

Ved oppgåveskriving pliktar du å gjere deg kjend med reglane for kjeldebruk og referansar. Ved brot på reglane kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Sjå eksempel på korleis du refererer riktig.

Hjelpemiddel

Ingen hjelpemiddel er tillatne.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Det er mogleg å ta eksamen i emnet inntil tre gonger. Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen eller under eksamen, brukar du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2011

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2022

Eksamen

Vår 2021

Undervisningsspråk

Norsk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)