NOR1109 – Norsk språkhistorie, dialektlære og sosiolingvistikk i eit nordisk perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er ei elementær innføring i den lokale og sosiale variasjonen i norsk talemål, med eit sideblikk til dansk og svensk. Viktige dialektskiljemerke i Noreg og grunnleggjande sosiolingvistiske omgrep blir presenterte. Det omfattar også eit oversyn over dei store dialektgruppene i Noreg, illustrert med dialektprøver, og tar opp fleirspråklegheit og nye språkvarietetar i Skandinavia. 

Emnet omfattar også språkhistorie (både «ytre» og «indre»), og det dekker både talespråk og skriftspråk. Variasjon i og utvikling av dei norske skriftspråka vert òg tatt opp, til liks med bakgrunnen for skriftspråkssituasjonen i Noreg. 

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentane kunne:

  • gjere greie for grunnleggjande omgrep i dialektlære, språkhistorie og sosiolingvistikk  (inkludert noko om teori og metode)
  • gjere greie for likskapar og skilnader mellom austnorske, trønderske, vestnorske og nordnorske dialektar, og analysere dialektprøver
  • gjere greie for sentrale språkhistoriske endringar frå norrønt til norsk
  • gjere greie for utviklinga av bokmål og nynorsk
  • seie noko om dei viktigaste utviklingstendensane i norsk talemål i dag, inkludert framveksten av nye talemålsvarietetar
  • seie noko om talemålsvarietetar i Sverige og Danmark

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Tilrådd (men ikkje obligatorisk) er forkunnskapar i grammatikk og fonologi som svarer til NOR1100 - Norsk grammatikk

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot NOR1107 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 1 (videreført)

Undervisning

Undervisninga går over heile semesteret med totalt 28 timar førelesingar og 12 timar gruppeundervisning.

Ei munnleg kvalifiseringsoppgåve skal vere godkjend av faglærar før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Eksamen er ein 4 timars skuleeksamen i slutten av semesteret som blir vurdert med gradert karakterskala av oppnemnd sensor.

Tidlegare eksamensoppgåver ved ILN

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

 Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk