Denne emnegruppen er nedlagt

80-gruppe – Germansklingvistikk (80GERMLING)

Om emnegruppen

Denne 80-gruppen utgjør fordypningen for studenter på bachelorprogrammet i språk, studieretning for germansk lingvistikk.

Germansk lingvistikk er det vitenskapelige studiet av de germanske språkenes historiske utvikling fra urgermansk til de moderne stadiene. Hovedvekten i emnegruppen ligger på studiet av de eldste belagte språktrinnene, og ved å sammenligne disse rekonstruerer man det germanske grunnspråket som i sin tur sammenlignes med andre indoeuropeiske språk som latin, gresk osv.


Læringsutbytte
Etter fullført studium skal studentene

  • ha utviklet sin evne til å forstå og behandle de gamle germanske språkene i deres historiske forløp.
  • beherske de grunnleggende prinsippene i den historisk-komparative lingvistikkens metode.
  • være i stand til å lese og tilegne seg mer avansert faglitteratur i form av vitenskapelige artikler og avhandlinger


Kvalifisering for videre studier
80-gruppen representerer den faglige fordypningen som forutsettes for opptak til masterstudiet i sammenlignende germansk lingvistikk.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

30 sp velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • HFB-SPR

Annet