80-gruppe – Lektorprogrammet Matematikk (UVM5-LEKT80-MAT)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i matematikkfaget i den videregående skolen. Den gir også en god bakgrunn for å undervise i matematikk på grunnskolen.

Sentrale emner fra skolematematikken videreføres og settes inn i en større sammenheng samtidig som nye emner støtter opp om og gir en bredere forståelse av begreper og metoder som står sentralt i skolens undervisning. Relevante skoleemner som algebra og funksjonslære, geometri og vektorregning, kombinatorikk og sannsynlighetsregning, rekker og konvergens vektlegges. Kurset gir dessuten en innføring i reell og kompleks analyse. I tillegg får en innblikk i hvordan matematisk programvare kan benyttes og dessuten en innføring i objektorientert programmering.

Emner i emnegruppen

I tillegg, avhengig av programspesialisering, velges et av følgende tre emner:

For studenter i studieløpet matematikk-fysikk (kull 2013) er MAT2000 flyttet til programspesialiseringen og MEK1100 er blitt obligatorisk emne.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-RF