Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

MAT2400 er en generalisering og videreføring av den matematiske analysen i emne: MAT1100 og emne: MAT1110 og den lineære algebraen i emne: MAT1120. Den grunnleggende teorien generaliseres fra endeligdimensjonale rom til rom som godt kan ha uendelig dimensjon, og der elementene gjerne er funksjoner heller enn vektorer eller tall. Nøkkelbegrepene er konvergens, kontinuitet, deriverbarhet, kompletthet og kompakthet. Teorien anvendes på problemstillinger fra differensialligninger og Fourieranalyse. MAT2400 gir trening i matematisk argumenstasjon og legger det teoretiske grunnlaget for videre studier i matematisk analyse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kjenner du teorien for metriske rom, kan gjennomføre argumenter knyttet til konvergens, kontinuitet, kompletthet og kompakthet i slike rom, og kjenner til flere måter teorien kan anvendes på, for å studere følger av funksjoner og for å vise eksistens av løsninger av ordinære differensialligninger;
 • har du grunnleggende kjennskap til normerte vektorrom og kontinuerlige lineære avbildninger mellom slike rom, og kjenner den grunnleggende teorien for derivasjon av funksjoner mellom normerte vektorrom, inkludert teoremene om omvendte og implisitte funksjoner;
 • har du kjennskap til indreproduktrom og hvordan man kan fremstille elementer som lineærkombinasjoner av ortonormale basiser, spesielt hvordan funksjoner kan representeres som Fourierrekker, og kan redegjøre for ulike former for konvergens av slike rekker;
 • kan du presentere egne matematiske argumenter på en klar og velorganisert måte, med korrekt notasjon og terminologi, og kan knytte abstrakte begreper til konkrete eksempler.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra og MAT1120 – Lineær algebra.

Overlappende emner

 • 10 studiepoeng overlapp med MAT1300 – Analyse 1 (nedlagt).
 • 10 studiepoeng overlapp med MA134.
 • 10 studiepoeng overlapp med MA200.
 • 9 studiepoeng overlapp med MA110.

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. nov. 2020 11:20:23

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)