STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i sannsynlighetsregning og bruk av sannsynlighetsmodeller for å beskrive stokastiske variabler og prosesser. Emnet gir også en innføring i statistisk inferens, det vil si å trekke ut informasjon fra data. Emnet gir et godt grunnlag for STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du:

 • kunnskap om sannsynlighetsbegrepet og grunnleggende regler for sannsynlighet;
 • kunnskap om stokastiske variabler, forventning, varians, kovarians og momentgenererende funksjoner;
 • kjennskap til store talls lov og sentralgrenseteoremet;
 • kjennskap til de vanligste univariate sannsynlighetsmodeller og sett eksempler på bivariate modeller samt betingede fordelinger;
 • kjennskap til de vanligste sannsynlighetsmodeller som Binomisk, Poisson, Normal, Gamma;
 • enkle metoder for estimering og konstruksjon av konfidensintervall;
 • kjennskap til stokastisk simulering og Bootstrapping.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)

 • Kjemi (1+2)

 • Biologi (1+2)

 • Informasjonsteknologi (1+2)

 • Geofag (1+2)

 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus og MAT-INF1100 – Modellering og beregninger

Overlappende emner

 • 10 studiepoeng overlapp med ST100.
 • 10 studiepoeng overlapp med ST100.
 • 7 studiepoeng overlapp med ST101.
 • 5 studiepoeng overlapp med ST001.
 • 4 studiepoeng overlapp med ECON2130 – Statistikk 1.
 • 2 studiepoeng overlapp med MAT0120V.
 • 2 studiepoeng overlapp med ST102.

Undervisning

4 timer forelesning og åpen gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver. Skriftlig digital midtveiseksamen og avsluttende skriftlig digital eksamen. Begge eksamener er obligatoriske og må avlegges i samme semester. Midtveiseksamen teller 1/3 og avsluttende eksamen teller 2/3 ved fastsettelse av karakter. Karakteren fastsettes på bakgrunn av total score og en helhetsvurdering i etterkant av avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator og formelsamling for STK1100/STK1110.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 13:17:45

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk