Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MAT1120 gir en grundig innføring i lineær algebra med vekt på vektorrom, lineære avbildninger, spektralteori, ortogonalitet og anvendelser av denne teorien. MATLAB benyttes for illustrasjon og løsning av problemer. MAT1120 bygger på, og er en naturlig fortsettelse av MAT1110, og emnet er grunnlag for en rekke videregående matematiske emner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du praktisert grunnleggende teori for lineære likningssystemer;
 • kjenner du definisjonen av generelle vektorrom, samt viktige eksempler på slike rom, slik som det vanlige n-dimensjonale Euklidske rom og ulike funksjonsrom;
 • kan du begreper som underrom og lineær uavhengighet, og kjenner til naturlige underrom knyttet til matriser;
 • har du god forståelse for begrepet basis og dimensjon i vektorrom, bytte av basis og bruk av koordinatvektorer for å løse ulike problemer;
 • kan finne matriserepresentasjon av lineær avbildninger relativt til ulike basiser;
 • kjenner du teori for egenverdier og egenvektorer, og kan bruke dette til å løse visse systemer av differensiallikninger og analysere diskrete dynamiske systemer;
 • er du fortrolig med indreproduktrom, ortogonalitet og ortogonal projeksjon, og kan beregne ortogonale basiser;
 • kan du løse minste-kvadraters problemer, og anvende det på lineære modeler;
 • kjenner du spektralteoremet for symmetriske matriser, og kan analysere kvadratiske former;
 • kan du beregne singulærverdi dekomposisjonen til en matrise og kjenner til bruk av denne;
 • kan du løse ulike lineær algebra problemer numerisk, som f.eks. approksimasjon av egenverdier.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus og MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra.

Overlappende emner

* Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

6 timer forelesning og 2 timer åpen gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk