ARK4210 – Kulturarvsarkeologi: om fortid i samtid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på relasjonen mellom arkeologi og kulturarvsstudier, og tar opp spørsmål rundt arkeologiens rolle i samtiden. Arkeologisk kulturarv vil stå sentralt, men også arkeologiens kunnskapsproduksjon og samfunnsansvar i breiere forstand og i lys av dagens utfordringer. Emnet søker svar på spørsmål som: Hva er arkeologisk kulturarv? Hvorfor trenger vi en arkeologisk stemme i dagens samfunnsdebatt? Hva tilfører et arkeologisk perspektiv eller tilnærming i en slik sammenheng?

Emnet vektlegger kritiske perspektiv og problematisering av kulturarv, regelverk  og forvaltning. Gjennom eksempelbasert undervisning gis det en innføring i ulike utfordringer knyttet til forskning, formidling, bruk og misbruk av fortid i dagens samfunn.

Emnet baserer seg på aktiv og obligatorisk studentdeltagelse gjennom seminarer hvor studentene blir trent i å delta i vitenskapelig diskusjon og debatt.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • innsikt i utviklingen av kulturarvsstudier og arkeologiens del i denne
  • en innføring i samtidsarkeologi og arkeologiens rolle i samtid
  • kunnskap om forskjellige former og forståelser av kulturarv
  • et kritisk blikk på arkeologisk kunnskapsproduksjon og formidling
  • kunnskap om utfordringer relatert til arkeologisk kulturarv, etikk, politikk og konflikt

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er åpent for studenter tatt opp til Arkeologi og konservering (master - to år) og Museologi og kulturarvstudier (master - to år).

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på ARK2110 – Arkeologisk kulturminneforvaltning, men emnet er ikke et obligatorisk forkunnskapskrav.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over hele semesteret, og inkluderer 8 dobbeltforelesninger og 4 doble gruppesamlinger. Det er obligatorisk å delta på gruppeseminarene.

Emnet baserer seg på aktiv og obligatorisk studentdeltagelse gjennom seminarer hvor studentene blir trent i å delta i vitenskapelig diskusjon og debatt.

Emnet benytter Canvas og studente-post i undervisningen.

Obligatorisk aktivitet:

  • Obligatorisk deltagelse i gruppeseminarene
  • En obligatorisk, muntlig presentasjon i løpet av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter må være bestått for at du skal kunne levere eksamen i emnet.

Eksamen

Eksamen består av en mappe med arbeider gjort gjennom semesteret. Mappen blir gitt karakter etter en helhetlig vurdering av innholdet.

Mappen består av to arbeider:

  • En poster fra den muntlige presentasjonen.
  • Et essay på ca. 5 normalsider á 2300 tegn uten mellomrom.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Våren 2021 vil emnet bli undervist på engelsk.

Andre semestre vil emnet undervises på både norsk og engelsk, men kan undervises kun på engelsk etter forespørsel.