Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Den tyske nasjonalsosialismens forsøk på en systematisk tilintetgjøring av de europeiske jødene krevde rundt 6 millioner ofre. ”The Destruction of the European Jews”, ”Holocaust” eller ”Endlösung” og dødsleiren Auschwitz - én av mange - er blitt synonymer for det som mange historikere betrakter som den største katastrofen i det 20.århundres europeiske historie.

Emnet består av følgende hovedelementer:

  • Utviklingen og radikaliseringen av den tyske politikken, og særlig dens implementering i Øst-Europa samt ideologien bak ”den endelige løsningen”
  • Medvirkningen fra befolkningens og byråkratiets side i Tyskland og tyskokkuperte land, inkludert Norge
  • Ofrene og gjerningsmennene
  • Den vitenskapelige debatten, ulike tolkninger og tilnærminger til fenomenet Holocaust
  • Spørsmål angående Holocausts singularitet i forhold til andre folkemord
  • Kollektiv erindring om Holocaust, belyst gjennom innblikk i et pågående forskningsprosjekt

Det anbefales at emnet tas sammen med emnet om antisemittisme:

Hva lærer du?

Kurset skal gi både grunnleggende realhistorisk kunnskap om Holocausts omfang og om forsøkene på å forklare hvordan massemordene kunne gjennomføres. Studentene skal bli kjent med forskningslitteraturen, se hvordan ulike historikere formulerer sine teorier og analyserer Holocaust, og hvordan de forholder seg til annen forskning og til Holocaust-nekterne. På denne måten skal studentene settes i stand til å vurdere ulike tolkninger.

Studentene skal gjennom oppgaveskriving og tilbakemeldinger lære å presentere og drøfte kompliserte sammenhenger og kontroversielle vitenskapelige tolkninger på en presis måte. Oppgaven som skal skrives vil knytte seg til analyse og vurdering av kildemateriale fra et pågående forsknignsprosjekt om tradering av erindring i en norsk sammenheng, og gi innsikt i forskningsmetoder anvendt på muntlige kilder. Studentene skal utvikle evne til kritisk lesning, akademisk skriving og selvstendig vurdering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

NB: Det er obligatorisk oppmøte første gang det gis undervisning. Møter du ikke opp første gang, mister du plassen på emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå (ikke nødvendigvis i historie) før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Emnet overlapper ikke med andre emner ved UiO, men kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer (12 dobbelttimer).

Obligatorisk oppmøte : Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsgang. Hvis du unnlater å møte første gang det er undervisning, vil du miste plassen på emnet. Dette vil si at du mister muligheten til å ta eksamen i emnet.

Kvalifiseringsoppgave : Kvalifiseringsoppgaven deles ut andre gang kurset holdes, og leveres åttende gang. Oppgaven skal være på 6 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får studenten en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om oppgaven kan godkjennes. Studentene må ha avlagt godkjent kvalifiseringsoppgave for å kunne avlegge hjemmeeksamen. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Det er utformet retningslinjer som kan være til hjelp når kvalifiseringsoppgaven skal skrives. De finner du her.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere et obligatorisk egenerklæringsskjema

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen : Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Hjemmeeksamen vurderes av faglærer og bedømmes med bokstavkarakter.

Hjemmeeksamen leveres i to eksemplarer til ekspedisjonen for historie ved IAKH sammen med obligatorisk egenerklæring vedr. fusk. Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester. Besvarelsen stiftes i øverste venstre hjørne.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

I forbindelse med kunngjøring av sensur vil det oppgis treffetid for sensor hvor det vil være mulig å få en muntlig begrunnelse for sensur. Informasjon om tid og sted for slik treffetid vil gjøres kjent på semestersidene.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2008

Vår 2007

Eksamen

Vår 2008

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk