Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Forholdet mellom USA og Europa har lenge fått stor oppmerksomhet. I de siste år har interessen for temaet nesten eksplodert. Dette emnet tar sikte på å møte denne interessen og å kanalisere den inn i faglig-historiske baner. Forholdet mellom de to sider av Atlanterhavet har gjennomgått store forandringer i årene fra ca. 1900 og fram til i dag. Bortsett fra dets inngripen i første verdenskrig var USAs holdning på det sikkerhetspolitiske området preget av isolasjonisme fram til andre verdenskrig. Under og etter andre verdenskrig skiftet denne holdningen fullstendig. USA ble en svært sentral aktør også i europeisk sikkerhetspolitikk. Økonomisk og kulturelt var landet imidlertid en sentral aktør i Europa gjennom hele perioden. Europeerne hadde ulike holdninger til USA, både på det militære, det økonomiske og det kulturelle område, men likevel kan det hevdes at de fleste europeiske regjeringer både før og etter andre verdenskrig utstedte invitasjoner til Washington om en mer aktiv deltakelse i europeisk politikk. Etter slutten av den kalde krigen har det skjedd en dramatisk utvikling i de atlantiske forbindelser. USA har prioritert ned forholdet til Europa, flere europeiske land har definert en ny sikkerhetspolitisk kurs mens andre i større grad har holdt fast på de nære forbindelsene til USA. Øst-Europa har igjen fått mulighet til å følge sin egen politikk og har i stor grad satset på samarbeid med USA. Emnet beskriver og forklarer disse utviklingslinjene fram til i dag. Det vil bli lagt størst vekt på utviklingen i de siste tiår av perioden.

Hva lærer du?

Studentene skal kunne beskrive og forklare hovedlinjene i USAs politikk overfor Europa fra ca. 1900 og fram til i dag. De skal også kunne beskrive og forklare politikken til de viktigste landene i Europa overfor USA. Storbritannia, Frankrike og Tyskland vil stå mest sentralt. Studentene skal kjenne til hovedpunkter i forskningsdiskusjonen om disse tema. Et antall kilder vil bli lagt opp og det vil bli lagt vekt på å kunne tolke og plassere disse kildene i den større sammenheng.

Studentene skal lese kritisk og tenke selvstendig. Gjennom oppgaveskriving og diskusjon skal studentene lære å framstille kompliserte sammenhenger skriftlig på en forståelig og presis måte og å se styrker og svakheter ved egnes og andres tekster. Målet er å trenge bak den ”støy” som preger det daglige nyhetsbildet innenfor dette temaet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Da mye av pensumlitteraturen er på engelsk, anbefales det at studenter som tar emnet har gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIS4377 – USA og Europa fra ca. 1900 til idag (nedlagt)

Emnet overlapper ikke med andre emner ved UiO, men kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av forelesninger (12 dobbelttimer) og seminar (4 dobbelttimer).

NB: Det er obligatorisk oppmøte på det første seminaret. Møter du ikke opp første gang, mister du plassen på emnet.

Kvalifiseringsoppgave: Kvalifiseringsoppgaven deles ut under andre fellesforelesning. Innleveringsfrist annonseres under første seminarundervisning. Oppgaven skal være på 6 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom) og vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. Studentene får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven. Studentene må ha avlagt godkjent kvalifiseringsoppgave for å kunne avlegge hjemmeeksamen. Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Det er utformet retningslinjer som kan være til hjelp når kvalifiseringsoppgaven skal skrives. De finner du her.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere et obligatorisk egenerklæringsskjema

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen : Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 6-10 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Hjemmeeksamen leveres i to eksemplarer til ekspedisjonen for historie ved IAKH sammen med obligatorisk egenerklæring vedr. fusk. Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester. Besvarelsen stiftes i øverste venstre hjørne.

Fra høsten 2008 skal alle hjemmeeksamener og semesteroppgaver i historie leveres inn i Fronter i tillegg til papireksemplarer til ekspedisjonskontoret. Innleveringen regnes ikke som gyldig før den er levert både i Fronter og i papireksemplar til instituttet. Det anbefales sterkt å levere eksamensbesvarelsen i Fronter, før dere leverer besvarelsen til ekspedisjonskontoret (åpningstid 12.30 - 14.30). Se semestersiden for informasjon om absolutt siste frist for å levere oppgaven i Fronter.

Hjemmeeksamen vurderes av sensor med støtte fra bedømmersensor og oppmann.

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Sensuren kunngjøres den datoen som ligger under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb. Kandidaten kan be om begrunnelse for karakteren. Dette må skje innen en uke etter kunngjøringsdato ved å sende en e-post til historie-student@iakh.uio.no. Kandidaten må oppgi både tlf.nr. og e-postadresse som han/hun kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Vær oppmerksom på at alle klager må være begrunnet og sendes sammen med sensors begrunnelse for karakter til behandling i klagekommisjonen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

25 studenter pr. seminargruppe. Det settes normalt opp mer enn en gruppe (ca. plass til 100 studenter totalt). Emnet har fellesundervisning med HIS4377 – USA og Europa fra ca. 1900 til idag (nedlagt)

Kurset inngår som et valgfritt emne i 80-gruppa og 40-gruppa i historie.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2009

Høst 2008

Høst 2007

Eksamen

Høst 2009

Høst 2008

Høst 2007

Undervisningsspråk

Norsk