Dette emnet er nedlagt

HIS2419 – Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2001

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Perioden 1970-2001 er preget av gjennomgripende politiske og samfunnsmessige endringer. Utviklingen innebar et oppbrudd fra det som er blitt kalt ”den sosialdemokratiske orden” i norsk etterkrigshistorie.

Oppbruddet og den påfølgende nyorienteringen var knyttet til grunnleggende endringer i hele den vestlige verden både med hensyn til økonomiske rammebetingelser, politiske styringsregimer og ideologi.

I kurset vil den politiske utviklingen i Norge stå i sentrum, med fokus på høyrebølgen og fornyelsen av sosialdemokratiet.

Hva lærer du?

I løpet av studiet skal du

  • ha tilegnet deg kunnskap om hovedlinjer i norsk samfunnsutvikling og politikk fra om lag 1970 og frem mot tusenårskiftet
  • ha fått innsikt i de viktigste særnorske og internasjonale faktorer bak den transformasjonen som fant sted
  • ha blitt kjent med ulike perspektiver på den historiske utviklingen i perioden
  • ha skaffet deg et grunnlag for å kunne reflektere over og analysere noen sentrale problemstillinger knyttet til norsk politikk og samfunnsutvikling på 1970-, 80- og 90-tallet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie. Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer (12 dobbelttimer). Det forventes at studentene er tilstede i timene og deltar aktivt.

Obligatorisk muntlig aktivitet: Det vil bli lagt inn obligatorisk muntlig aktivitet i seminarundervisningen. Informasjon om hvordan dette foregår vil bli gitt i seminarundervisningen.

Den muntlige aktiviteten må være bestått før man kan avlegge eksamen i emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre matter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen. Den muntlige aktiviteten må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Hjemmeeksamen: Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Eksamensoppgaven publiseres på semestersiden for inneværende semester kl. 12:30 første eksamensdag. Oppgaven skal være mellom seks og ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom og fotnoter). Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester.

Levering: Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Canvas, ikke på papir. Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. Navngi filen med emnekode og kandidatnummer (ikke navn). For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Canvas, se instruks for digital innlevering av eksamen.

Vi minner om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Canvas. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes én sensor, samt én medsensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Dato for sensur finnes under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Norsk