Dette emnet er nedlagt

HIS4419 – Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2000

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Perioden 1970-2000 er preget av gjennomgripende politiske og samfunnsmessige endringer. Utviklingen innebar et oppbrudd fra det som er blitt kalt ”den sosialdemokratiske orden” i norsk etterkrigshistorie.

Oppbruddet og den påfølgende nyorienteringen var knyttet til grunnleggende endringer i hele den vestlige verden både med hensyn til økonomiske rammebetingelser, politiske styringsregimer og ideologi.

I kurset vil den politiske utviklingen i Norge stå i sentrum, med fokus på høyrebølgen og fornyelsen av sosialdemokratiet.

Hva lærer du?

I løpet av studiet skal du:

ha tilegnet deg kunnskap om hovedlinjer i norsk samfunnsutvikling og politikk fra om lag 1970 og frem mot tusenårskiftet

ha fått innsikt i de viktigste særnorske og internasjonale faktorer bak den transformasjonen som fant sted

ha blitt kjent med ulike perspektiver på den historiske utviklingen i perioden

ha skaffet deg et grunnlag for å kunne reflektere over og analysere noen sentrale problemstillinger knyttet til norsk politikk og samfunnsutvikling på 1970-, 80- og 90-tallet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2419 – Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2001 (nedlagt). På semestersiden til HIS2419 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Seminarundervisningen er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen: Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Eksamensoppgaven publiseres på semestersiden for inneværende semester kl. 12:30 første eksamensdag. Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester.

Levering: Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Canvas, ikke på papir. Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. Navngi filen med emnekode og kandidatnummer (ikke navn). For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Canvas, se instruks for digital innlevering av eksamen.

Vi minner om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Canvas. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes én sensor, samt én bedømmersensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Undervisningsspråk

Norsk