Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Filmmediet har i årtier hatt en unik evne til å både skape og endre historisk bevissthet. Det finnes mange ulike audio-visuelle fremstillinger av fortiden, dette kan være alt fra autentiske filmopptak til dokumentarer, dramaserier, propagandafilmer og spillefilmer fra hele verden. I dette emnet er det kommersielle periodefilmer som skal analyseres og forstås. De periodefilmene som er på pensum er alle beregnet for et vanlig kinopublikum og er laget i tidsrommet 1960 til 2009. Alle filmene er laget i og tiltenkt et publikum i den vestlige kultursfære.

Emnet er delt inn i tre bolker. Først en fellesdel hvor studentene skal få oversikt over filmmediets grunntrekk og en grunnforståelse av de metodiske spørsmålene knyttet til bruken av film for å gi et bilde av historien. Videre er emnet delt i to historiske perioder, henholdsvis antikken og middelalder.

Følgende filmer er på pensum:

Cleopatra (Joseph Mankiewicz, 1963)
Spartacus (Stanley Kubrick, 1960)
The Life of Brian Terry Jones, 1979)
Gladiator (Ridley Scott, 2000)
The Fall of the Roman Empire (Anthony Mann, 1964)

Excalibur (John Boorman, 1981)
Monty Python and the Holy Grail (Terry Gilliam and Terry Jones, 1975)
Kingdom of Heaven (Ridley Scott, 2005)
The Return of Martin Guerre (Daniel Vigne, 1982)

Tanken med emnet er å fremheve filmmediets muligheter og begrensninger til å gjenskape fortiden. Blant spørsmål som skal drøftes er: Er historiske filmer historie eller kan de skape historie? Har faghistorikere enerett på å forvalte samtidens historieoppfatning? Hvem ”eier” historien? Hvordan brukes filmer om antikken middelalderen for vise anderledeshet? Hvordan brukes filmer om antikken og middelalderen til å speile vår egen samtid?

 

Hva lærer du?

Studentene skal:

  • Analysere og diskutere filmene på pensumet i fellesskap
  • Reflektere over spillefilmers måter å forholde seg til fortiden på sammenliknet med den tekstlige fremstillingen av historien
  • Kunne kjenne igjen og diskutere ulike virkemidler brukt av filmskaperne til å skape en fremstilling av fortidige personer og hendelser
  • Forstå i hvilken kontekst filmen er laget samt filmskaperens rolle

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidete studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie. Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av fellesforelesninger, filmvisninger og seminarer. Hovedvekten av undervisningen vil legges til seminarene. Det forventes at studentene er tilstede i timene og deltar aktivt.

Det er obligatorisk aktiviteter knyttet til hver enkelt seminarundervisning. Disse aktivitetene må være bestått for at studenten skal kunne avlegge eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen. Kvalifiseringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Hjemmeeksamen: Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven.

Eksamensoppgaven publiseres på denne siden kl. 11:00 første eksamensdag.

Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).

Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:

Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester.

Levering: Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Canvas, ikke på papir. Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. Navngi filen med emnekode og kandidatnummer (ikke navn). For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Canvas, se instruks for digital innlevering av eksamen.

Vi minner om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Canvas. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Det brukes én sensor, samt én bedømmersensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport våren 2013

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk