Kort om emnet

Emnet består av et skriftlig arbeid om et historisk emne som velges i samråd med veilederen.

Hva lærer du?

Etter gjennomført HIS3090 kan du:

 • Formulere en problemstilling og gjennomføre en mindre historisk undersøkelse basert på litteratur og/eller originalkilder, drøfte og konkludere.
 • Uttrykke deg i sjangeren akademisk sakprosa.
 • Referere til kilder og litteratur på en riktig måte.
 • Finne fram til relevant litteratur og kilder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt studenter på Historie (bachelor), men ved ledig kapasitet kan vi gi plass til andre studenter som oppfyller kravene til forkunnskaper. Ta kontakt med studieadministrasjonen på historie-student@iakh.uio.no hvis du har spørsmål om dette.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Minst to historieemner på 1000-nivå og minst ett historieemne på 2000-nivå.

Undervisning

 • Ved semesterstart vil det bli arrangert et informasjonsmøte der det gis opplysninger om selve oppgaven. På møtet vil aktuelle veiledere presentere seg selv og sine oppgaveforslag. Du får her en god anledning til å hilse på faglærere og få informasjon som er nødvendig for å gjennomføre kurset.
 • I begynnelsen av semesteret holdes en forelesning om hvordan å skrive oppgave.
 • Fordypningsoppgaven er et selvstendig arbeid som skrives under veiledning av en faglærer. Studenten må levere søknad om veileder ved begynnelsen av semesteret.
 • Frist for å levere søknad finner dere i HIS3090-katalogen. Veiledningstid er satt til tre møter, à en halv time.
 • Studenter som har fått tildelt veileder et tidligere semester samt har fått godkjent innlevering av førsteutkast til denne veilederen, har ikke krav på ny veileder et senere semester.
 • Hvert semester utarbeides det en katalog med forslag til oppgaver og informasjon om krav til oppgaven. HIS3090-katalogen legges ut i beskjedfeltet på inneværende semesterside og studentene er pliktige til å gjøre seg kjent med innholdet i katalogen. Du finner tidligere kataloger på de gamle semestersidene. OBS: Temaene vil variere fra semester til semester!
 • Det er obligatorisk å levere et førsteutkast av oppgaven i midten av semesteret. Førsteutkastet leveres på e-post til veilederen. De som ikke leverer førsteutkast, får eksamensmeldingen sin trukket og mister muligheten til å levere endelig oppgave. Frist for innlevering av førsteutkast er 15. oktober i høstsemesteret og 15. mars i vårsemesteret.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html

Eksamen

Dato for endelig frist for innlevering av oppgaven i Inspera kunngjøres på orienteringsmøtet og på semestersiden til emnet.

 • HIS3090-oppgaven skal være på ca. ti normalsider à 2300 tegn (uten mellomrom). Litteraturliste og noter blir ikke medregnet når lengden på eksamensbesvarelsen blir vurdert.
 • Sett sidetall på eksamensbesvarelsen.
 • Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf.
 • Oppgaven skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester, samt antall tegn (ikke medregnet mellomrom).

Det minnes samtidig om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Dato for sensur finnes under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk.