HIS4010 – Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til noen sentrale teoritradisjoner, vendinger og grunnlagsdebatter i historiefaget gjennom bruk av studentaktive læringsformer. Ved å lese og diskutere historikertekster i original, støttet opp av mer samlende fremstillinger, øver du dine ferdigheter i å identifisere hva teori er og gjør i historikernes tekster. Du lærer å bestemme teorienes opphav og hvordan disse anvendes på ulike analysenivå, eksempelvis det lokale, regionale, nasjonale og transnasjonale/globale. Slik bygger du innsikt i historiefagets historie, teoribruk og mangfoldige praksiser ut i fra eget arbeid med pensum muntlig og skriftlig. Emnet tar også for seg flere av de grunnlagsdebatter som går på tvers av fagets mange spesialiseringer, knyttet til spørsmål om sannhet, historikernes forklaringer og ulike forklaringsambisjoner, og deres ulike syn på historiefortellingen.

Hva lærer du?

Studentene skal:

  • kjenne til sentrale teoritradisjoner, vendinger og grunnlagsdebatter i historiefaget.
  • kunne identifisere hva teori er og gjør i historikernes tekster, samt kjenne til noen av teorienes opphav.
  • plassere historiske arbeid i en historisk og historiografisk kontekst, samt gjøre rede for sentrale forståelser av historie og historieskrivning inkludert analysenivå.
  • kjenne betydningen av sentrale, komplekse begreper fra pensum og selv bruke dem skriftlig og muntlig.
  • kunne innlede til diskusjon, planlegge og organisere lesegrupper sammen med andre, stille spørsmål og ta ordet i større grupper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet krever opptak til Historie (master - to år).

Undervisning

Det gis seminarundervisning, forelesninger i forbindelse med oppstart og institusjonsbesøk og arbeides i mindre, studentstyrte lesegrupper. Lesegruppene finner selv rom for sine møter i samsvar med tider fastsatt av UiO.

Det er lagt inn obligatoriske aktiviteter i løpet av semesteret, så man må delta i undervisningen for å kunne gå opp til eksamen. Obligatorisk aktivitet må gjennomføres samme semester som man avlegger eksamen. 

Ressurser knyttet til emnet vil legges ut i Canvas.

Eksamen

Eksamensformen i emnet er mappeevaluering som vurderes med karakterskalaen A-F.  Mappen skal inneholde en (1) individuell kursoppgave og to (2) refleksjonsnotat. De to siste er resultat av arbeid i lesegrupper, men kan utvikles individuelt (eller to-og-to, eller i grupper) før opplastning i mappe til satt eksamensdato. Kursoppgaven er et individuelt arbeid som skrives fra ideskisse til endelig utkast under veiledning av seminarleder.

Omfanget på oppgaven er 2500-3000 ord* inkludert referanser i form av fotnoter. Litteraturlisten kommer i tillegg og er ikke medregnet i den maksimale grensen på 3000 ord.

Det er lagt inn obligatoriske aktiviteter i løpet av semesteret knyttet til oppgavene som inngår i mappen. Man må derfor delta i undervisningen for å kunne gå opp til eksamen og levere mappen. Det gis mer informasjon om dette i undervisningen og i Canvas.

Den obligatoriske aktiviteten må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

 *Vennligst merk at det allerede er lagt inn et slingringsmonn på antall ord. Dette innebærer at det ikke skal leveres oppgaver som er lengre eller kortere enn dette.

 

Tidligere gitte eksamensoppgaver, da eksamensform var skoleeksamen:

Høst 2018

Vår 2018

Høst 2017

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Annet

Emnet er obligatorisk i masterstudiet i historie.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk