Dette emnet er nedlagt

HIS4030 – Prosjektseminar, master i historie

Kort om emnet

Studenten skal tidlig i semesteret velge et tema for masteroppgaven og på egen hånd begynne å orientere seg i forskningslitteraturen som er knyttet til dette temaet. Gjennom et skriveseminar skal studenten på bakgrunn av dette utarbeide en prosjektbeskrivelse der denne litteraturen (inkludert gjeldende teori) beskrives og kommenteres. Det skal også formuleres en klar problemstilling for masteroppgaven. Kurset skal tas som en forberedelse til HIS4090 Masteroppgave i historie i masterstudiets første semester.

Hva lærer du?

Studenten lærer følgende ved å ta dette emnet:

 • å utvikle og formulere et selvstendig forskningsprosjekt
 • å utarbeide og bestemme innhold i en prosjektbeskrivelse
 • å orientere seg i og vurdere ulik forskningslitteratur opp mot et konkret forskningsfelt
 • å gi konstruktive tilbakemeldinger på medstudenters prosjektbeskrivelser

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot HIS4031 – Project seminar, master thesis

Undervisning

Undervisningen er delt opp i to bolker:

 • 6 dobbelttimer seminarundervisning med skrivetrening
 • Heldagsseminar i slutten av semesteret

I første halvdel/midten av semesteret gis det seks dobbelttimer seminarundervisning med skrivetrening (2 x 45 min). Alle studenter på emnet må i løpet av seminarundervisningen presentere sin egen prosjektbeskrivelse samt kommentere beskrivelsen til en medstudent. Dette skjer i henhold til en tidsplan som utarbeides av seminarleder. Det er en forutsetning at alle studenter er tilstede alle undervisningsganger.

Mot slutten av semesteret holdes et heldagsseminar. Til dette seminaret må studenten levere en revidert versjon av førsteutkast av prosjektbeskrivelsen. De nye versjonene av prosjektbeskrivelsene diskuteres på heldagsseminaret etter plan fastsatt av seminarets gruppeledere. På bakgrunn av disse kommentarene utarbeides det en endelig prosjektbeskrivelse.

Veileder og student har ansvar for å holde kontakt med hverandre under utarbeidingen av prosjektbeskrivelsen.

Obligatorisk aktivitet:

 • Du skal gi og få kommentarer på prosjektskisser i undervisningen - førsteutkastet skal være på minimum 5 sider.
 • Du må delta på heldagsseminaret (gjelder f.o.m. høsten 2017)
 • Det er obligatorisk å levere revidert versjon av prosjektskissen før heldagsseminaret

De obligatoriske aktivitetene må være gjennomført for å kunne levere endelig prosjektbeskrivelse til sensur.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte

Eksamen

Innlevering av endelig versjon av prosjektskissen: 

 • Skal være på 8-10 normalsider
 • Vurderes til bestått/ikke bestått av én av emnets seminarledere
 • Leveres i Inspera som .pdf-fil
 • Merk prosjektskissen med navn
 • Se semestersiden for informasjon om leveringsfrist

Innlevering av signert veilederavtale:

 • Veilederavtalen leveres samtidig som endelig versjon av prosjektskissen
 • Avtalen skal være ferdig utfylt, og signert av veileder og student
 • Arbeidstittelen i avtalen skal gi en klar indikasjon på tema og tidsperiode for oppgaven
 • Veilederavtalen leveres i instituttets postkasse i 4. et. i Niels Threschows hus

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Annet

Emnet er obligatorisk for masterstudiet i historie.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2019

Emnet går siste gang høsten 2019 og vil ha felles undervisning med HIS4031 -Project seminar, master thesis.

Erstattes av HIS4035* for studenter med opptak fra høsten 2019.

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk

Noe undervisning på engelsk høsten 2019.