Dette emnet er nedlagt

HIS4131 – Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet med emnet er å studere norsk politisk kultur i sin videste form i perioden ca. 750-1300. Med termen politisk kultur siktes det bl.a. til gaveutveksling, alliansedannelse, ekteskapsinngåelse, oppfostring, lojalitet og herskerideologi. Det foregikk et spill mellom landets ledende menn, hvor målet var å bygge opp sin makt og maktposisjon, og for å gjøre dette måtte de sikre seg støtte og det gjorde de bl.a. ved hjelp av gaver og ekteskapsallianser.

I perioden ca. 750-1300 skjedde det store samfunnsendringer, f.eks. framveksten av kongemakten og innføringen av kristendommen. Disse satte sine varige spor i utviklingen av den politiske kulturen i denne perioden og vil derfor stå sentralt i diskusjonen. Den politiske scenen var svært mannsdominert og derfor vil det bli lagt vekt på å diskutere kvinners mulighet for å delta i det politiske spillet. Kvinner vil også bli viet oppmerksomhet i forbindelse med hvordan de ble brukt som brikker i de politiske maktkampene.

Hva lærer du?

Studentene skal kjenne hovedtrekkene i samfunnsutviklingen i perioden ca. 750-1300, metoder som ble benyttet i det politiske spillet og hvordan de endret seg i tråd med samfunnsutviklingen. Studentene skal kjenne til de ulike historikernes syn, hvordan de har begrunnet dem, og være i stand til å plassere debattinnlegg i deres sammenheng.

Videre bør studentene utvikle analytisk evne og selvstendig tenkning bl.a. via kritisk lesning av fagdebatten. Studentene skal kunne formidle sin kunnskap både muntlig og skriftlig.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk for å ta dette emnet.

Overlappende emner

Overlapper med HIS2131 – Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300.

Emnet kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at pensumet ikke overlapper med pensum på emner, semesteremner, grunnfag, og mellomfag og lignende det tidligere er oppnådd studiepoeng / vekttall for.

Undervisning

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2131 – Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300. På semestersiden til HIS2131 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Seminarundervisningen er forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

 

HIS2131 – Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

   Vis tidligere semestre

   Kort om emnet

   Målet med emnet er å studere norsk politisk kultur i sin videste form i perioden ca. 750-1300. Med termen politisk kultur siktes det bl.a. til gaveutveksling, alliansedannelse, ekteskapsinngåelse, oppfostring, lojalitet og herskerideologi. Det foregikk et spill mellom landets ledende menn, hvor målet var å bygge opp sin makt og maktposisjon. For å gjøre dette måtte de sikre seg støtte. Det gjorde de blant annet ved hjelp av gaver og ekteskapsallianser.

   I perioden ca. 750-1300 skjedde det store samfunnsendringer, for eksempel framveksten av kongemakten og innføringen av kristendommen. Disse endringene satte sine varige spor i utviklingen av den politiske kulturen i denne perioden og vil derfor stå sentralt i diskusjonen. Den politiske scenen var svært mannsdominert og derfor vil det bli lagt vekt på å diskutere kvinners mulighet for å delta i det politiske spillet. Kvinner vil også bli viet oppmerksomhet i forbindelse med hvordan de ble brukt som brikker i de politiske maktkampene.

   Hva lærer du?

   Etter å ha tatt emnet forventes det at studenten

   • kjenner hovedtrekkene i samfunnsutviklingen i perioden ca. 750-1300, metoder som ble benyttet i det politiske spillet og hvordan de endret seg i tråd med samfunnsutviklingen.
   • kjenner til de ulike historikernes syn, hvordan de har begrunnet dem, og er i stand til å plassere debattinnlegg i deres sammenheng.
   • har utviklet analytisk evne og selvstendig tenkning blant annet via kritisk lesning av fagdebatten.
   • kan formidle sin kunnskap både muntlig og skriftlig.
   • kan gjennom oppgaveskriving og tilbakemelding på utkast fremstille kompliserte forhold på en presis og forståelig måte.

   Opptak og adgangsregulering

   Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

   Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

   Deltagelse i seminarundervisning krever undervisningsopptak på emnet.

   Forkunnskaper

   Anbefalte forkunnskaper

   Vi anbefaler at studentene har avlagt minst 30 studiepoeng på 1000-nivå i samfunnsvitenskapelig/humanistiske fag før de starter med emner på 2000-nivå. Historieemner på 2000-nivå er fordypningsemner som krever innarbeidede studievaner og grunnleggende kunnskaper i historie.

   Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

   Overlappende emner

   10 studiepoeng overlapp mot HIS4131 - Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300

   Emnet overlapper ikke med andre emner ved UiO, men kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter hun/han tidligere er blitt tildelt studiepoeng for.

   Undervisning

   Undervisningen skjer i form av seminarer.

   Ressurser knyttet til undervisningen vil legges ut i Canvas.

   Kvalifiseringsoppgave:

   For å kvalifisere deg til eksamen i HIS2131 må du få bestått på en obligatorisk skriftlig oppgave.

   • Oppgaven skal være på seks normalsider à 2300 tegn (uten mellomrom) og skal leveres i Canvas.
   • Den vurderes til godkjent/ikke godkjent av faglærer. 
   • Du får individuell skriftlig eller muntlig tilbakemelding på kvalifiseringsoppgaven.
   • Dersom kvalifiseringsoppgaven ikke godkjennes, får du en uke på å forbedre oppgaven. Faglærer vurderer deretter om den reviderte oppgaven kan godkjennes.
   • Det er ditt ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

   Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

   Adgang til undervisning

   Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

   Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

   Eksamen

   Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen. Den obligatoriske muntlige aktiviteten og kvalifiseringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

   Tidligere eksamensoppgaver finner du her: Tidligere gitte eksamensoppgaver

   Hjemmeeksamen:

   • Studentene får 3 arbeidsdager til å besvare oppgaven.
   • Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).
   • Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon:
    • Kandidatnummer (ikke navn)
    • emnekode
    • eksamensoppgavens tittel
    • institutt (IAKH)
    • semester.

   Levering:

   • Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Inspera, ikke på papir.
   • Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. 
   • Studentene er selvansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert inn. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

   Innlevering i Inspera

   Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

   Kildebruk og referanser

   Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

   Eksamensspråk

   Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

   Karakterskala

   Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

   Det brukes én sensor, samt én bedømmersensor for et utvalg av besvarelser. En tilsynssensor vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert vurderingsordningene.

   Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

   Dato for sensur finnes under eksamen på semestersiden og karakterene vil etter denne datoen være tilgjengelig på Studentweb.

   Begrunnelse og klage

   Adgang til ny eller utsatt eksamen

   Trekk fra eksamen

   Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

   Tilrettelagt eksamen

   Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

   Fakta om emnet

   Studiepoeng

   10

   Nivå

   Master

   Undervisning

   Emnet tilbys uregelmessig.

   Undervisningsspråk

   Norsk