HIS4215 – Roma Caput Mundi. Historiske perspektiver på topografi, religion og makt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I perioden fra ca. 100 f.Kr. til 900 e.Kr. går byen Roma fra å være hovedstaden i et imperium til å bli hovedstaden i en liten pavestat i det sentrale Italia og et religiøst sentrum for den vestlige kristendommen og kirken. Hvordan lar denne utviklingen seg lese ut av topografi, bygninger, monumenter, gjenstander, innskrifter, bilder og tegn i det vi ofte fortsatt kaller «den evige stad»? Vi svarer på dette spørsmålet innenfor kulturhistoriske rammer med materielle levninger i fokus.

Gjennom en grundig analyse av skriftlige, arkeologiske og kunsthistoriske kilder lærer man på dette emnet hvordan politiske, sosiale og religiøse endringer i løpet av et millennium gradvis påvirket bylandskapet i Roma. Man blir også fortrolig med hvordan forskjellige typer kilder kan brukes i tverrfaglig historisk forskning om makt, religion og kultur. Et spesielt poeng er å bli kjent med ulike monumenter og deres plassering i bylandskapet gjennom relevante primære kilder, sekundærlitteratur og en ukes frivillig ekskursjon til Roma.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter å ha tatt emnet har studenten ervervet kunnskap om:

 • hvordan relevante problemstillinger formuleres og utarbeides innenfor forskningen på Romas topografi fra antikken til middelalder.
 • sentrale forskningsdebatter innen historien om byen Roma.
 • hvordan den akademiske forskningsdebatten finner sted i historiefaget.
 • monumenter, billedkunst og kildesamlinger som ligger til grunn for studiet av Romas historiske topografi.
 • hvordan topografi og monumenter kan brukes i historiske analyser.
 • noen sentrale områder av byen Roma og hvordan disse forandrer karakter gjennom 1000 år

Kompetanse og ferdigheter

Etter å ha tatt emnet kan studenten:

 • innlede til diskusjon og diskutere akademiske tekster og historisk forskning.
 • lese ulike typer akademiske tekster på en kritisk og selvstendig måte.
 • kommentere og diskutere innlegg fra andre studenter.
 • samarbeide med andre i mindre grupper.
 • planlegge og gjennomføre felles oppgaver og presentasjoner.
 • legge fram eget og andres arbeid i plenum.
 • gi tilbakemelding på andres arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt studenter på masterprogrammet/masterspesialisering i historie. 

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes at man har gode ferdigheter i å lese og forstå engelsk.

Undervisning

Det gis 20 timers seminarundervisning med vekt på studentaktiv læring. Seminarene ledes av tre faglærere med ulik periodekunnskap. I tillegg opprettes studentdrevne arbeidsgrupper, der inndeling og oppgaver er fastsatt av faglærerne.

Mer informasjon vil bli gitt i undervisningen og i Canvas.

 

Obligatorisk aktivitet

 • Obligatorisk deltagelse i undervisningen:

Undervisningen i dette emnet er basert på aktiv studentdeltagelse. For å kunne oppnå læringsmålene må man derfor møte forberedt og delta aktivt i undervisningen. Det legges inn ulike typer aktiviteter i undervisningen gjennom hele semesteret. Det gis spesifisert informasjon om de ulike aktivitetene man må gjennomføre i første seminargang og i Canvas. Fravær inntil to seminarganger kan etter avtale med faglærer godkjennes.

Den obligatoriske aktiviteten må være bestått for å kunne avlegge eksamen i emnet.

 

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte ved sykdom e.l.

Eksamen

Eksamensformen i emnet er mappevurdering. Mappen skal inneholde a) en større fordypningsoppgave som skrives gjennom en prosess fra utkast presentert muntlig for faglærer til levering, med et omfang på 8-10 A4-sider (18.000- 24.000 tegn uten mellomrom) og b) 1 mindre skriftlige innlegg på seminaret og i Canvas, omfang 3-4 A4- sider (6000 -8000 tegn uten mellomrom)  Spesifisert informasjon om dette gis i undervisningen og i Canvas.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for historie

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk

En del av undervisningen vil foregå på engelsk