Dette emnet er nedlagt

HIS4312 – Verdensøkonomiens globalisering på 1900-tallet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Økonomiens globalisering er blitt et sentralt tema for samfunnsdebatt og økonomisk politikk. Verdensøkonomiens integrering er et gammelt fenomen i den forstand at den kapitalistiske handelen og produksjonen i århundrer har hatt en internasjonal dimensjon. Denne modulen vil konsentrere seg om integreringsprosessen på 1900-tallet.

En rekke sentrale temaer vil bli studert: fremveksten av transnasjonale selskaper og disse selskapenes voksende rolle; de internasjonale investeringsstrømmene; handelens mønster og innhold; finanskapitalens relative vekt og betydning; det institusjonelle rammeverket i form av penge- og valutasystemer og politikk i internasjonale organer, Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet (IMF), Verdens handelsorganisasjon WTO), etc. Et spesielt spørsmål er også hvordan denne integreringen har påvirket de forskjellige nasjoners evne til å drive en selvstendig økonomisk politikk.

Emnet kan med fordel studeres i sammenheng med:

Hva lærer du?

Gjennom studiet skal studentene få grunnleggende kunnskaper om den historiske bakgrunnen til dagens globaliseringsproblematikk. De skal være kjent med at integrasjonen av verdensøkonomien er en lang historisk prosess og vite hvordan den har variert med forskjellige forutsetninger under hele 1900-tallet. Studentene skal etter kurset også ha grunnleggende kunnskaper om ulike forklaringer på disse variasjonene. Forskjellige teoretiske perspektiver er et viktig mål ved studiet. Studentene skal også øve seg i kritisk lesning, problemformulering og evne til å fortolke informasjon. Dessuten skal de oppøve sin evne til å presentere kunnskapene i form av skriftlige og muntlige fremstillinger.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2312 – Verdensøkonomiens globalisering på 1900-tallet (nedlagt). På semestersiden til HIS2312 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisningsspråk

Norsk