Dette emnet er nedlagt

HIS4355 – Antisemittisme i Europa fram til mellomkrigstiden

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fra 1880-åra vokste en ny og dels rasebasert antisemittisme fram i Europa. Den ga seg utslag i kristenpopulistiske partier i Østerrike og Tyskland, i Dreyfus-saken i Frankrike, i antisemittiske bøker og pamfletter i mange europeiske land og i pogromer i Russland - og til slutt i sin mest ekstreme form i nasjonalsosialismens forsøk på å løse ”jødespørsmålet” gjennom en systematisk tilintetgjøring av ”den jødiske rase” (Holocaust).

Emnet tar utgangspunkt i opplysningstiden og de europeiske samfunns reaksjoner på jødenes emansipasjon. Emnet tar for seg den ”moderne” antisemittisme fra 1880-åra, ser på kontinuiteten fra den kristne antijudaisme, spør etter diskontinuiteter og formene som den nye antisemittismen antok. Videre skal det fokuseres på de ulike lands historiske tradisjoner og samfunnsmessige utvikling og de derav følgende ulike framtredelsesformer av antisemittismen. Også jødenes reaksjoner på antisemittismen skal drøftes.

Emnet er nært knyttet til emnet:

HIS4356 – Holocaust (nedlagt), men kan også tas uavhengig av dette.

Hva lærer du?

Studentene får et godt kjennskap til hovedstrømningene i den moderne antisemittisme, dens forutsetninger, struktur og funksjon, dens omfang og virkninger i ulike europeiske land. Studentene blir kjent med forskningslitteratur, ulike teorier og analyser, og hvordan de forholder seg til annen forskning. På denne måten blir studentene satt i stand til å vurdere ulike historikeres tolkninger av antisemittismen. De skal videre lære å vurdere homogene samfunns reaksjoner på kriser og ”de fremmede”.

Studentene skal gjennom oppgaveskriving og tilbakemeldinger lære å presentere og drøfte kompliserte sammenhenger og kontroversielle vitenskapelige tolkninger på en presis måte. De skal utvikle evne til kritisk lesning, akademisk skriving og selvstendig vurdering.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2355 – Antisemittisme i Europa fram til mellomkrigstiden (nedlagt). På semestersiden til HIS2355 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen. Eksamensoppgaven publiseres på semestersiden for inneværende semester kl. 12:30 første eksamensdag. Den obligatoriske muntlige aktiviteten og kvalifiseringsoppgaven må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Hjemmeeksamen: Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. seks til ti normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom). Eksamensbesvarelsen skal ha en forside med følgende informasjon: Kandidatnummer (ikke navn), emnekode, eksamensoppgavens tittel, institutt og semester.

Levering: Hjemmeeksamenen skal kun leveres i Fronter, ikke på papir. Besvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. I innleveringsprosessen i Fronter vil du bli bedt om å svare på spørsmål angående fusk og akademisk redelighet. Disse må besvares før besvarelsen kan lastes opp. For rettledning i hvordan du leverer eksamen i Fronter, se instruks for digital innlevering av eksamen. Merk filen med kandidatnummer (ikke navn) og emnekode (HISxxxx)

Vi minner om at studentene selv er ansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Besvarelser sensureres i den form de er levert i Fronter. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2015

Eksamen

Vår 2015

Undervisningsspråk

Norsk