Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Den tyske nasjonalsosialismens forsøk på en systematisk tilintetgjøring av de europeiske jødene krevde rundt 6 millioner ofre. ”The Destruction of the European Jews”, ”Holocaust” eller ”Endlösung” og dødsleiren Auschwitz - én av mange - er blitt synonymer for det som mange historikere betrakter som den største katastrofen i det 20.århundres europeiske historie.

Emnet består av følgende hovedelementer:

  • Utviklingen og radikaliseringen av den tyske politikken, og særlig dens implementering i Østeuropa samt ideologien bak ”den endelige løsningen”
  • Medvirkningen fra befolkningens og byråkratiets side i Tyskland og tyskokkuperte land, inkl. Norge
  • Ofrene og gjerningsmennene
  • Den vitenskapelige debatten, ulike tolkninger og tilnærminger til fenomenet Holocaust
  • Spørsmål angående Holocausts singularitet i forhold til andre folkemord

Det anbefales at emnet tas sammen med emnet om antisemittisme:

Hva lærer du?

Kurset skal gi både grunnleggende realhistorisk kunnskap om Holocausts omfang og om forsøkene på å forklare hvordan massemordene kunne gjennomføres. Studentene skal bli kjent med forskningslitteraturen, se hvordan ulike historikere formulerer sine teorier og analyserer Holocaust, og hvordan de forholder seg til annen forskning og til Holocaust-nekterne. På denne måten skal studentene settes i stand til å vurdere ulike tolkninger.

Studentene skal gjennom oppgaveskriving og tilbakemeldinger lære å presentere og drøfte kompliserte sammenhenger og kontroversielle vitenskapelige tolkninger på en presis måte. De skal utvikle evne til kritisk lesning, akademisk skriving og selvstendig vurdering.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

Overlapper med HIS2356 – Holocaust (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2356 – Holocaust (nedlagt). På semestersiden til HIS2356 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2008

Vår 2007

Eksamen

Vår 2008

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk