Dette emnet er nedlagt

HIS4394 – Fra bondesamfunn og industrisamfunn til - hva slags samfunn? Norsk samfunnshistorie fra om lag 1850 til 2000

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over samfunnsutviklingen fra om lag 1850 til i dag, med Norge sett som et ”case” for mer allmenne prosesser. I sentrum står tre samfunnsformer - det en kan kalle "bondesamfunnet”, ”industrisamfunnet” og det samfunnet i er godt på vei inn i, og som har fått betegnelser som "informasjonssamfunn” eller ”servicesamfunn”. Mens primærnæringene stod sterkest i perioden helt til andre verdenskrig, dominerte industrien etter andre verdenskrig fram til et høydepunkt tidlig på 1970-tallet, før tjenesteyting og informasjonsbehandling ble sentrale.

Emnet vil gå inn på tre sfærer i disse samfunnene - økonomi, sosiale forhold og kultur, i betydningen de kollektive mønstrene av mening som har dominert innen hver av disse periodene. Med hensyn på denne siste sfæren kan en også se utviklingen som en bevegelse fra ”tradisjonelle” til ”moderne” og eventuelt "ettermoderne” samfunn. Utviklingen vil bli analysert på makroplan og ved å gå tettere inn på menneskers livsformer og livsbaner, med fokus på forskjellene mellom bønder, arbeidere og urban middelklasse og på relasjonene mellom kjønn. Spørsmål som vil bli diskutert, er: Hvor tett henger utviklingen i de ulike sfærene sammen? Hva skapte overgangene fra en samfunnsform til en annen? Hvor mye er utviklingen i Norge eksempel på allmenne prosesser; i hvilken grad har det funnes en norsk "særart” eller ”særvei”? Hvilke kjennetegn er viktigst ved den samfunnsformen vi er på vei inn i?

Emnet kan med fordel koples med:

Hva lærer du?

Studentene skal kjenne nyere norsk samfunnshistorie med vekt på store linjer, dens likheter og særtrekk i forhold til mer allmenne prosesser i moderne samfunn. Videre skal en lære å kjenne noen grunnteorier om hva et samfunn er. Spesielt skal en kunne se mulige sammenhenger mellom ulike sider ved samfunnet. Endelig skal en øve opp evnen til å skjelne mellom kortsiktige endringer og mer langsiktige og dypere omdanninger. Studentene skal lære å kjenne likheter og forskjeller mellom historiefaglig og samfunnsvitenskapelig tilnærming. De skal utvikle evne til kritisk lesning, akademisk skriving og selvstendig tenking. Gjennom oppgaveskriving og tilbakemelding på utkast skal studentene lære å framstille kompliserte sammenhenger skriftlig på en forståelig og presis måte og å se styrker og svakheter ved egen og andres tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2394 – Fra bondesamfunn og industrisamfunn til - hva slags samfunn? Norsk samfunnshistorie fra om lag 1850 til 2000 (nedlagt). På semestersiden til HIS2394 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

ikke avklart

Eksamen

ikke avklart

Undervisningsspråk

Norsk