HIS4400 – Arbeidspraksis for historiestudenter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet med arbeidslivspraksis er å gi deg innsikt i og økt bevissthet omkring hvordan du kan bruke ferdigheter og kompetanser som du har tilegnet deg gjennom studiet i en praktisk sammenheng, og hvilke kompetanser og ferdigheter arbeidslivet krever.

Du vil være utplassert i en virksomhet som gir deg en mulighet til å få relevant arbeidserfaring, bruke dine faglige ferdigheter og andre personlige egenskaper i et egnet arbeidsmiljø. Oppdragsgiver kan for eksempel være et museum, en frivillig organisasjon, forlag/avis/tidsskrift, ulike bedrifter eller andre formidlings-, forsknings-, kultur- eller næringsinstitusjoner som kan se nytten av en kandidat fra masterprogrammet i historie. Du skal delta i det løpende arbeidet til virksomheten og utføre spesielle oppgaver etter avtale med oppdragsgiver. Arbeidet vil være ulønnet og foregår i en virksomhet studenten ikke har et arbeidsforhold til i den aktuelle perioden. Praksisoppholdets lengde skal være på 3,5-4 måneder med vanlige arbeidsuker.

Praksisemnet er delt mellom arbeid for oppdragsgiver og eget arbeid med en semesteroppgave og en kortere refleksjonstekst. Oppdragsgiver skal sørge for og legge til rette for arbeidsoppgaver som gir innsikt i oppdragsgivers krav og forventninger til en arbeidstaker. Arbeidsoppgavene skal være innenfor virksomhetens kjerneområde. Partene blir selv enige om hvordan praksisen skal fordeles gjennom uken, men det skal settes av 12-18 timer per uke slik at du kan jobbe med semesteroppgaven. Oppdragsgiver skal oppnevne en kontaktperson som skal følge deg opp i løpet av praksisperioden.

Hva lærer du?

Emnet skal gi deg mulighet til å skaffe deg praktisk arbeidserfaring på et felt av arbeidsmarkedet som kan være aktuelt for nyutdannede historikere.

Etter å ha tatt dette emnet forventer vi at du har tilegnet deg:

 • kompetanse innenfor temaet for din praksissemesteroppgave
 • arbeidserfaring fra en bransje som er relevant for historikere enten i privat, offentlig eller frivillig sektor
 • kunnskap om hva den aktuelle oppdragsgivers arbeidsområder og oppgaver er, og innsikt i hvilke normer, verdier og etiske problemstillinger som er sentrale for virksomheten
 • erfaring i å arbeide både selvstendig og ta del i et større arbeidsfellesskap på en arbeidsplass
 • erfaring i å planlegge, utvikle og gjennomføre et prosjekt i form av en større akademisk semesteroppgave
 • økt bevissthet om egen faglig kompetanse og egne ferdigheter, og evne til å formidle dette til en fremtidig arbeidsgiver
 • begrunnede vurderinger av, og refleksjon rundt, egne ferdigheter, både skriftlig og muntlig

Opptak og adgangsregulering

Emnet er tilgjengelig for studenter på masterprogrammet i historie som skriver HIS4095. HIS4400 - Arbeidspraksis for historiestudenter skal gjennomføres i tredje semester, før du skriver masteroppgaven. Emnet kan ikke avlegges på deltid. Kun studenter som har en relevant arbeidsgiver som samtykker til samarbeid etter vilkårene instituttet har satt opp, vil få plass på emnet. Opptaket til avtalene IAKH har inngått, er begrenset av antall tilgjengelige praksisplasser.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Krever at studenten har bestått eksamen i hele kursdelen (60 studiepoeng) av masterprogrammet ved oppstart av praksisperioden.

Undervisning

Undervisning gis i form av veiledning av IAKHs veiledere i historie. Veiledningen knyttes hovedsakelig til arbeid med semesteroppgaven. I sammenheng med praksisen skal studenten i tillegg til semesteroppgaven skrive en refleksjonstekst med vurderinger av praksisoppholdet hvor studenten loggfører til instituttet (IAKH) underveis.

 

Obligatorisk aktivitet:

 • Levere en kort prosjektskisse (2-3 normalsider) på godkjent tema.
 • Levere et førsteutkast på minimum 10 normalsider til veileder.
 • Logg: To ganger i semesteret sende inn 1 side med status for hvordan arbeidet går og hvilke oppgaver studenten har hatt/har ansvar for.
 • Skrive en refleksjonstekst basert på «loggpostene» og erfaringene studenten har gjort i løpet av semesteret. Teksten skal være på 3-4 «normalsider» (a 2300 tegn uten mellomrom)
 • Innhente attest fra oppdragsgiver etter at hospiteringen er gjennomført

Obligatorisk aktivitet må være bestått inneværende semester for at man kan avlegge eksamen i emnet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave skrevet i løpet av praksisperioden og et sammendrag. Lengden på oppgaven skal være 20-22 «normalsider» (a 2300 tegn uten mellomrom), eksklusive litteraturliste og referanser. Sammendraget skal være 1/2-1 normalsideside.

Oppgaven skal ha en forside som inneholder følgende informasjon:

 • Kandidatnummer (ikke navn) på 4 siffer. Dette finner du i StudentWeb.
 • Emnekode (HIS4400)
 • Oppgavens tittel og tema
 • institutt (IAKH)
 • semester (eks. høst 2020)

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Om søknadsprosess

Det finnes noen institusjonsavtaler du kan søke på, ta kontakt med studieadministrasjonen for informasjon. Utover disse blir det i stor grad opp til deg selv å finne relevant oppdragsgiver. Arbeidsplasser som studenter finner selv, skal godkjennes av programleder.

Ta kontakt for fristene som gjelder i inneværende semester.

For å søke om HFs avtale med UD må du:

 • fylle ut søknadsskjemaet (bm / nn) og lever det inn innen fristen (For student med norsk statsborgerskap)
 • skrive en personlig søknad på engelsk, maksimalt 1 side
 • legge ved CV-en din
 • legge ved karakterutskrift/vitnemål
 • legge ved anbefalingsbrev fra en av lærerne dine

For å søke om IAKHs avtaler må du:

 • fylle ut søknadsskjemaet (X) og leverer det inn innen fristen
 • skrive en personlig søknad, maksimalt 1 side
 • legge ved CV-en din
 • legge ved karakterutskrift
 • legge ved anbefalingsbrev fra en av lærerne dine

For å arrangere en praksisavtale på egen hånd, må du:

 • fylle ut søknadsskjemaet og leverer det inn innen fristen
 • få din potensielle praksisavtale godkjent av IAKH før du kontakter dem
 • få din potensielle praksisplasspartner til å signere avtalen IAKH bruker

IAKH vil være behjelpelig med informasjon og støtte

Alle studenter har ansvar for å ordne (eventuelt visum og) arbeidstillatelse for seg selv der det er aktuelt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk